Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Makroøkonomiske modeller

Makroøkonomiske modeller brukes i hovedsak til å utarbeide makroøkonomiske framskrivinger (prognoser) og til å illustrere hvordan endringer i ulike forutsetninger kan virke inn på økonomien.

Modellene benyttes blant annet for å vurdere effektene på makroøkonomiske størrelser av endringer i den økonomiske politikken eller i forhold som myndighetene ikke har kontroll over. For eksempel kan en kartlegge konsekvensene for økonomien av at utviklingen i internasjonal økonomi blir annerledes enn lagt til grunn i de makroøkonomiske prognosene.

Se nærmere St.meld. nr. 1 (2001-2002) Nasjonalbudsjettet 2002 kapittel 2.9.2.