Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Maritim sektor

Forskning og nyskaping innen marin sektor er viktig for vår framtidige verdiskaping og for å kompensere for en forventet nedgang i oljeinntektene. Regjeringen Stoltenberg foreslår:

32,7 millioner til næringsrettet forskning på marine og biologiske ressurser. Dette skal bidra til å skape møteplasser for forskningsmiljø og næringsliv, og stimulere nyetableringer. (Kap 920 Norges forskningsråd, post 50.1.8)

27,5 millioner til strategiske bioteknologiprogrammer for satsingen for å sikre gode forskningsmiljø og frambringe kunnskap på områder som gir muligheter for framtidig næringsutvikling. (Kap 920 Norges forskningsråd, post 50.2.1)

10 millioner til å opprette et selskap for oppdragsforskning innen fiskeri- og havbruksnæringen i Bergen. Initiativtakerne er Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt. Målet er å bidra til at flere forskningsprosjekter støtter opp under utvikling av ny næringsvirksomhet. (Kap 920 Norges forskningsråd, post 50.3.2)

8 millioner til nyskapingsprogram for kommersiell utnyttelse av marine ressurser. Programmet som ble opprettet i 2001 skal bidra til økt vekst i fiskeri- og havbruksnæringen. Programmet er både rettet inn mot optimal utnyttelse av tradisjonelle ressurser og utvikling av nye oppdrettsarter. I tillegg er det innsats innen marin bioteknologi og utnytting av biprodukter. SND har som et ledd i dette utarbeidet en strategiplan for torskeoppdrett i perioden 2001-10. (Kap 2420, post 50)