Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2002 lagt fram forslag om enkelte mindre endringer i merverdiavgiftsloven. Det er for det første lagt fram forslag om å unnta formidling av helsetjenester, sosiale tjenester og undervisningstjenester fra den generelle avgiftsplikten. Det samme gjelder formidling av billetter til avgiftsfrie kultur- og idrettsarrangementer.

På kulturområdet er det også lagt fram forslag om å presisere i lovteksten at tjenester som er en nødvendig og integrert del av en kunstnerisk fremføring også skal være unntatt fra avgiftsplikten. Forslaget inneholder også et lovfestet unntak for formidling av tjenester i form av fremføring, eksempelvis vil dette omfatte impresariovirksomhet.

Se nærmere Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 – Lovendringer kapittel 9.