Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljø på samferdselssektoren

Regjeringen foreslår at det over statsbudsjettet for 2002 skal bevilges om lag 300 millioner kroner til støytiltak langs riksvegnettet, jernbanenettet og ved flyplasser. Disse tiltakene gjennomføres blant annet for å følge opp strengere krav om støyreduserende tiltak, i tråd med nye bestemmelser som følger av forurensningsloven.

I forslaget til statsbudsjettet er det avsatt 7 millioner kroner til prosjektet Bedre byluft. Gjennom prosjektet overvåkes luftkvaliteten i de største byene. Det vurderes også ulike tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Statlige bevilgninger til tiltak for kollektivtrafikk på vegnettet, bygging av for eksempel omkjøringsveger og utbygging av jernbane, bidrar også til forbedring av miljøet. Det samme gjelder annen satsing på kollektivtransport, blant annet statlige kjøp av persontransport fra NSB og statlige bidrag til utbygging av T-banen i Oslo.

For transportsektoren blir miljøhensyn i stor grad ivaretatt ved bruk av økonomiske virkemidler og lovverk, slik som CO2- og svovelavgift på drivstoff. Det stilles også stadig strengere miljø krav til transportmidler og drivstoff. Forslaget til statsbudsjett omfatter bare en begrenset del av alle miljøtiltak innenfor samferdselssektoren.

Se nærmere St. prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementet

Pressemeldinger