Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljørettet bistand

Samlet foreslås det bevilget om lag 1,5 milliarder kroner til miljørettede tiltak over Utenriksdepartementets budsjett, inkludert ikke-ODA-godkjent bistand.

Det legges opp til økt norsk innsats for bærekraftig energiforsyning gjennom deltakelse i multilaterale programmer under Verdensbanken og FN-systemet. Slik innsats vil også bli søkt innarbeidet som et eget område i intensjonsavtalene med hovedsamarbeidslandene. Norsk bilateral bistand til andre land på områdene vannkraft og petroleumsutvinning videreføres. Det vil også bli lagt større vekt på å bidra til utvikling og bruk av fornybare energikilder. Norge har vært pådriver for et internasjonalt initiativ for bruk av gass, som i dag brennes, som energikilde. Prioritet skal gis til tiltak som kan styrke de fattigste landenes deltagelse i det internasjonale miljøsamarbeidet. Økt prioritet skal gis til å støtte utviklingslandenes oppfølging av Agenda 21 og av de globale og regionale miljøavtalene særlig Forørkningskonvensjonen.