Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringsrettet design

For å øke satsingen på næringsrettet design opprettet Nærings- og handelsdepartementet høsten 2000 ”Utvalget for næringsrettet design”. Utvalget la i juni fram en rapport med forslag til hvordan de næringsmessige mulighetene som ligger i en aktiv og strategisk bruk av design kan utnyttes. Målet er å stimulere til økt bruk av design, slik at kunnskap om og bruk av næringsrettet design skal resultere i økt konkurransekraft for norsk næringsliv. Som en oppfølging av denne rapporten er følgende tiltak foreslått i statsbudsjettet for 2002:

Midler til et eget designprogram under SNDs budsjett. (Kap 2420 Post 50 Programvirksomhet).

Økning av Norsk Designråds budsjett (Kap 0929 Post 70.1) på 3 millioner kroner.