Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringsrettet forskning

Regjeringen Stoltenberg foreslår å bevilge 939 millioner kroner til Norges forskningsråds arbeid innen næringsrettet forskning og utvikling. Områder det vil bli lagt spesiell vekt på i 2002 er kommersialisering av forskning og utvikling, og styrking av innsatsen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, bioteknologi og materialteknologi. Det foreslås at Norges forskningsråd skal administrere den nye ordningen med skattefradrag for FoU-utgifter i små og mellomstore bedrifter.

Forsknings- og utviklingsprosjekter i næringslivet

Regjeringen foreslår å etablere en ordning med skattefradrag for FoU-utgifter for små- og mellomstore bedrifter. Det vises til nærmere omtale av forslaget i Finansdepartementets budsjettproposisjon om skatte- og avgiftsopplegget. Ordningen med skattefradrag erstatter tilskuddsordningen FUNN (FoU-prosjekter i næringslivets regi) som dermed foreslås avviklet.

Norges geologiske undersøkelse (Kap 905 Norges geologiske undersøkelse)

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. Regjeringen legger opp til å styrke innsatsen innen kartlegging av mineralforekomster med sikte på økt verdiskaping for mineral- og steinindustrien. Samtidig videreføres den store satsingen man har hatt de senere årene på å overføre data til digital form i NGUs databaser og i de fylkesvise arealinformasjonssystemene. Totalt foreslås det 139,5 millioner kroner til NGU i 2002. Dette er en økning på nesten 9 millioner kroner.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Nærings- og handelsdepartementet, Kap 920 Norges forskningsråd