Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Narkotika

Narkotikakriminalitet utgjør 10 prosent av alle anmeldte lovbrudd. Dette er nesten dobbel så stor andel som i 1995. Økningen skyldes politiets prioriteringer og de ressursene som er satt inn i dette arbeidet. Nesten alle narkotikasakene anmeldes av politiet selv. Politiets innsats vil derfor ha direkte innvirkning på antall anmeldelser. Det er store mørketall på området, og det er et mål å øke antallet anmeldte narkotikasaker ytterligere.

Politiet skal legge vekt på avdekking og etterforskning av personer bak ulovlig narkotikahandel. Det er viktig å hindre og begrense rekrutteringen til brukermiljøene. Miljøer der det er stor fare for rekruttering skal gis særlig oppmerksomhet. Dette gjelder spesielt bruken av ecstasy og andre syntetiske stoffer. Politiet skal, i samarbeid med andre offentlige etater og frivillige organisasjoner legge vekt på forebyggende arbeid for å begrense bruken av narkotiske stoffer.

Politidirektoratet utarbeider en nasjonal handlingsplan for politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet.

Bekjempelse av narkotikaproblemet i fengslene krever satsing på et bredt spekter av virkemidler. Det er nødvendig både med kontrolltiltak og med tiltak som retter seg mot innsattes motivasjon for å bli rusfri. Alle innsatte skal ha en kontaktbetjent og en framtidsplan, tiltak som skal bidra til å motivere de innsatte til å bli rusfrie.

Justisdepartementet har i 2001 prioritert rus tiltak i kriminalomsorgen. Det er etablert forsøk med programmene ”Rusbekjempelse i fengsel” (RIF) og ”Mitt valg” i kriminalomsorg i frihet.