Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan 2002-2011, som presenterer regjeringen Stoltenberg mål og virkemidler i transportpolitikken, ble lagt fram høsten 2000. Oppfølgingen av Nasjonal transportplan vil i 2002 ligge noe under det som er det årlige gjennomsnittet i den totale planrammen. Regjeringen tar likevel sikte på å følge opp den økonomiske planrammen for perioden 2002-2005 samlet sett. Budsjettforslaget for 2002 er en klar økning i forhold til budsjettet for 2001, særlig for Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Viktige mål i Nasjonal transportplan er å styrke innsatsen for sikkerhet for alle transportformer og utbygging av et transportnett som legger til rette for framtidig verdiskapning og bidrar til økt konkurranseevne for næringslivet i alle deler av landet.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementet

Pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet