Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Naturgass – innenlands bruk

Regjeringen Stoltenberg ønsker at en større del av våre gassressurser skal tas i bruk innenlands. I dag eksporterer Norge det meste av den gassen vi produserer. Regjeringen mener naturgassen representerer en lite utnyttet ressurs, som kan brukes i Norge både til energiformål, til industrielle formål og i transportsektoren. Ved å utnytte og foredle naturgassen innenlands, legger en grunnlag for ny industriutvikling samtidig som naturgassen vil spille en betydelig rolle innen flere politikkområder i fremtiden. Å benytte naturgass til energiformål vil også avhjelpe den stramme kraftbalansen.

I ulike deler av landet foreligger det i dag omfattende planer for hvordan de ulike regionene ønsker å utnytte naturgassen. Nøkkelen til å få dette til, ligger i å legge til rette forbygging av infrastruktur. I 2001 ga Regjeringen støtte til et pilotprosjekt i Bergensområdet. Regjeringen foreslår for 2002 at det kan gis tilsagn for inntil 50 millioner kroner til introduksjon av naturgass; 30 millioner kroner bevilges over kap. 1825, post 74 samt at gis en tilsagnsfullmakt på 20 millioner kroner. Bevilgningene på denne posten for 2002 skal sikre videreføring og realisering av dette prosjektet. I tillegg vil det være rom for andre prosjekter. Enova SF vil fra og med 2002 forvalte midler til satsing på innenlandsk bruk av naturgass.

Pressemelding om naturgass