Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norges handelspartnere

Ved internasjonale sammenlikninger refereres det ofte til Norges viktigste handelspartnere. I nasjonalbudsjettet brukes begrepet bl.a. for å sammenlikne kostnadsutviklingen i Norge med kostnadsutviklingen i våre konkurrentland. I den forbindelse vektes 25 land med konkurranseevnevekter fra OECD. Disse vektene gjenspeiler i hvilken grad næringslivet i de ulike landene konkurrerer med norsk næringsliv.

De tre viktigste handelspartnerne for Norge er Sverige, Tyskland og Storbritannia, som samlet teller i underkant av 50 prosent.

Se nærmere St.meld. nr. 1 (2001-2002) Nasjonalbudsjettet 2002 boks 2.5.