Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pengepolitikk

Norges Bank har som landets sentralbank ansvaret for den løpende utøvelsen av pengepolitikken. Banken skal utøve sin virksomhet i samsvar med de økonomisk-politiske retningslinjene som er fastlagt av myndighetene

Gjennom renteendringer kan pengepolitikken påvirke veksten i etterspørselen etter varer og tjenester.

I henhold til forskrift av 29. mars 2001, skal den operative gjennomføringen av pengepolitikken rettes inn mot lav og stabil inflasjon, definert som en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Det forventes at konsumprisveksten som en hovedregel vil ligge innenfor et intervall på +/- 1 prosentpoeng rundt målet. I utøvelsen av pengepolitikken skal Norges Bank være framoverskuende og se bort fra forstyrrelser av midlertidig karakter som ikke kan sies å påvirke den underliggende pris- og kostnadsveksten.

Se nærmere St.meld. nr. 29 (2000-2001) Retningslinjer for den økonomiske politikken.

Eksterne lenker:

Norges Bank

Sentralbankloven