Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon

Regjeringen foreslår klarere og enklere skatteregler for engangsbeløp som utbetales til avløsning av en pensjonsavtale, føderåd mv.

Forslaget innebærer at slike engangsbeløp skal skattlegges tilsvarende de løpende ytelsene det skal erstatte, det vil si som alminnelig inntekt og personinntekt med lav trygdeavgiftssats. For å hindre en urimelig stor skattebelastning i utbetalingsåret, foreslås det at skattleggingen kan utsettes ved å innbetale avløsningsbeløpet til en individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA). Skattleggingen vil da ikke skje før det utbetales pensjonsytelser fra IPA.

Videre foreslår departementet at det ikke skal svares ekstra arbeidsgiveravgift (kakseskatt) av engangsbeløpet. Det tas sikte på at forslaget skal tre i kraft fra og med 11. oktober 2001.

Se nærmere Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte og avgiftsopplegget 2002 – Lovendringer kapittel 12.