Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Personopplysninger

Datatilsynet er statens organ for kontroll og tilsyn med både offentlige og private virksomheters behandling av personopplysninger. Tilsynet skal gi råd og informasjon vedrørende behandling av personopplysningsspørsmål, og står sentralt i forhold til forvaltningen av Personopplysningsloven.

Effektiviseringspotensialet ved målrettet bruk av IT ved organisering og oppgaveløsning innen både det private og det offentlige utfordrer stadig personvernet. Utviklingen går så raskt at det ofte ikke er tid til å utrede personverntruslene før overtrampene er et faktum.

Det er derfor viktig at personvern settes tidlig på dagsorden slik at behandling av personopplysninger skjer i samsvar med loven.

I tråd med personopplysningsloven pgf. 43 er det i 2001 opprettet en Personvernnemnd som skal behandle klager på Datatilsynets avgjørelser. Personvernnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kongen og departementet, og har et felles budsjett med Arbeids- og administrasjonsdepartementet.