Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petoro AS

I Ot.prp. nr. 48 (2000-2001) foreslo Stoltenberg-regjeringen et nytt kapittel 11 i Petroleumsloven for å regulere det nye forvalterselskapet for SDØE-porteføljen; Petoro AS, sin virksomhet, jf. Innst. O. nr. 70 (2000-2001). Petoro AS ble stiftet 9. mai 2001 som et statsaksjeselskap og har hatt ansvaret for å ivareta statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) siden 17. juni 2001.

Petoro AS skal på et forretningsmessig grunnlag ivareta og forvalte SDØE-porteføljen i utvinningstillatelser, rørledninger og landanlegg. Selskapet skal også overvåke Statoils avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler, i tråd med avsetningsinstruksen fra staten til Statoil.

Det skal være et klart skille mellom økonomiske forhold knyttet til SDØE og Petoros drift. SDØE-andelene skal forvaltes av selskapet for statens regning og risiko. Utgifter og inntekter knyttet til SDØE-andelene vil som tidligere kanaliseres over statsbudsjettet. Petoro skal drives på grunnlag av bevilgninger fra staten. Selskapet kan benytte forretningsførere, rådgivere og annen ekstern ekspertise i utførelsen av forvalteroppdraget.

Selskapet skal være i full drift fra 1. januar 2002 og driftsutgiftene for 2002 er budsjettert til 250 millioner kroner under kap. 2443. Budsjettforslaget inkluderer egne driftsutgifter og eksterne tjenester. Siden selskapet er i en oppbyggingsfase vil det for 2002 også påløpe utgifter og investeringer direkte knyttet til etableringen og oppbyggingen av organisasjonen.