Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumsbeskatning

Regjeringen la i april fram forslag til endringer i petroleumsskatteloven i Ot.prp. nr. 86 (2000-2001). Stortinget har vedtatt å endre fordelingsreglene for finansielle poster mellom sokkelvirksomhet og landvirksomhet. Underskudd kan nå framføres med rente og kan også overføres ved opphør av virksomhet. Det ble også vedtatt at det ikke lenger skal være adgang til å trekke fra landunderskudd mot inntektene fra sokkelvirksomheten.

Se nærmere Ot.prp. nr. 86 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om

skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

(petroleumsskatteloven).