Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumsvirksomheten og internasjonalisering

Det foreslås bevilget 16 millioner kroner til internasjonalisering av petroleumsvirksomheten i budsjettet for 2002. Dette innebærer en økning på nesten 50 prosent i forhold til 2001.

Støtten til Intsok er økt fra 6,5 i 2001 til 10 millioner kroner i 2002. I 2002 er det avsatt 3 millioner kroner i særskilte midler til næringsutvikling og ressursforvaltning i energisektoren for å styrke satsingen på internasjonalisering. Prosjektmidlene er nødvendig for å møte en økende etterspørsel etter norsk kompetanse, teknologi og erfaringene med forvaltning av våre petroleumsressurser.

Gjennom bilaterale relasjoner og samarbeidsavtaler med andre lands myndigheter er det skapt forventninger om forpliktende oppfølging i form av konkrete prosjekt. Internasjonalisering gir nye vekstmuligheter og reduserer sårbarheten overfor svingningene i aktivitetsnivået på norsk sokkel. Olje- og gassindustrien representerer i dag en av de viktigste næringene i Norge. For at denne skal kunne beholdes er det en forutsetning at den utvikler seg internasjonalt. En systematisk og målrettet innsats fra bedriftenes side bør, med bidrag fra myndighetene, kunne gi en økning i markedsandelene internasjonalt.

Pressemelding