Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Post og telekommunikasjoner

For å sikre et landsdekkende posttilbud foreslår regjeringen Stoltenberg 372 millioner kroner til kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme posttjenester over statsbudsjettet for 2002. Dette er en nedgang på 31,1 prosent sammenliknet med 2001. Nedgangen skyldes at det er tatt i bruk en ny beregningsmodell for statlig kjøp av posttjenester.

Post- og teletilsynet skal som forvaltningsorgan og reguleringsmyndighet bidra til at målene innen både post- og telesektoren nås. Budsjettforslaget til Post- og teletilsynet er på 169,3 millioner kroner. Dette er en økning på 5 prosent sammenliknet med 2001. Økningen skyldes innføring av merverdiavgift på tjenester og generell prisøkning.

Post- og teletilsynets viktigste oppgaver er blant annet å føre kontroll med at lover, forskrifter og konsesjonsvilkår følges, føre tilsyn med post- og telemarkedene, føre markedskontroll med radio- og teleutstyr og ha ansvar for post- og telestandardisering. Post- og teletilsynet følger konkurransesituasjonen i telemarkedet nøye og vurderer og igangsetter tiltak som kan øke konkurransen ytterligere. Videre er oppfølging av tildelte mobilkonsesjoner og planlegging av utlysning av nye konsesjoner innsatskrevende arbeidsoppgaver på tilsynet.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementet

Pressemelding