Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Psykisk helse

Styrking av tilbudet til mennesker med psykiske lidelser er et prioritert satsningsområde for Regjeringen. Denne styrkingen foretas gjennom videre oppfølging av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Dette gjelder ikke minst tiltak for barn og unge. I budsjettforslaget for 2002 foreslås bevilget reelt 520 millioner kroner mer til Opptrappingsplanen for psykisk helse sammenliknet med saldert budsjett for 2001.

Økningen er fordelt med 354 millioner kroner til økte driftsutgifter i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, 31 millioner kroner til økte statlige driftsutgifter inkludert arbeidsmarkedstiltak, brukermedvirkningstiltak og tiltak for økt personelltilgang, og 135 millioner kroner til investeringsutgifter. I tillegg er det foreslått en tilsagnsfullmakt på 220 millioner kroner til investeringer i spesialisthelsetjenesten som skal ferdigstilles i 2003 og 2004.

Områder som er særlig vektlagt i forslaget:

Brukerstyrking

Økte tilskudd til brukerorganisasjonene samt andre tiltak for å styrke brukermedvirkning og selvhjelpsarbeid.

Arbeid og psykisk helse

A-etats innsats for mennesker med psykiske lidelser styrkes samtidig som det tas sikte på videre utvikling av tiltak på dette området.

Kommunene

Videre styrking av tjenesteapparatet med rom for tilsagn til 440 nye omsorgsboliger og særlig vektlegging av økt innsats for barn og unge. Økt vekt på brukermedvirkning, helhet og sammenheng i tjenestetilbudet til den enkelte fra kommune og spesialisthelsetjeneste gjennom individuelle planer.

Spesialisthelsetjenesten

Statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten fra 2002 skal gi en ytterligere styrking av arbeidet med å omstrukturere og bygge ut psykisk helsevern, i nært samarbeid med kommunale tjenester og på brukernes premisser.

I 2002 vil man forsterke innsatsen overfor grupper med særlige behov, blant annet personer med psykiske lidelser og omfattende rusmiddelmisbruk.

Spesialisthelsetjenesten/Investeringer

I budsjettforslaget for 2002 er det foreslått betydelige midler også til investeringer. Dette vil gi grunnlag for en omfattende byggefase og dermed en økning av behandlingskapasiteten slik at målene i opptrappingsplanen skal kunne nås, blant annet målet om tilbud om behandling til 5 prosent av barn- og ungdom i 2006.

Rekruttering og kompetanseheving

I 2002 økes midlene til etter-, videre- og spesialistutdanninger. Det iverksettes tiltak for økt utdanning av psykologer. Man vil forsterke kompetansen mht. barn og ungdom med alvorlige atferdsproblemer.