Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rasisme

Regjeringen Stoltenberg ser med bekymring på kriminalitetsutviklingen når det gjelder ekstreme grupperinger og rasistisk motivert vold. Det skal settes i verk tverretatlige tiltak for å hindre rekruttering til miljøene. Det må reageres hurtig og med tilstrekkelig autoritet overfor alle lovbrudd som begås i miljøet. Politidirektoratet arbeider i denne sammenheng med forskjellige kompetansehevende tiltak innen politiet.

Arbeidet for å bedre saksbehandlingen i saker om rasisme og etnisk diskriminering skal styrkes. Politiet og påtalemyndigheten skal nøye vurdere om overgrep eller liknende har rasistiske motiver. Riksadvokaten vil følge behandlingen av saker om rasistisk adferd og rasistiske handlinger med særlig stor oppmerksomhet, og det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på henleggelsespraksis i saker som gjelder etnisk diskriminering. Arbeidsgruppen skal avslutte sitt arbeid i løpet av første halvår 2002. Regjeringen har satt i gang arbeidet med å utarbeide en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Arbeidet for å bekjempe mulige rasistiske overgrep og diskriminering fra politiets side skal styrkes. Justisdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en tiltaksplan for å øke forståelsen for og kunnskapen om et flerkulturelt samfunn, menneskerettskonvensjonene, samt om lovverket som gjelder rasisme og diskriminering. Det er satt i gang et større arbeid mot vold, gjengkriminalitet, mobbing og diskriminering blant barn og unge i skolene, spesielt i en del større byer. Tiltak mot diskriminering skal være en del av dette forebyggende arbeidet.

Det er også satt ned et utvalg som skal legge fram forslag om ny lov om etnisk diskriminering i løpet av våren 2002.

Regjeringen tar sikte på å fremme en proposisjon om endring av straffeloven § 135a våren 2002. Formålet med endringen er å gjøre det lettere å straffefølge rasistiske ytringer, særlig bruk av symboler. Behovet for en slik innstramming gjelder spesielt ytringer som har preg av hets og trakassering.