Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rassikring

Innenfor den foreslåtte bevilgningen til riksveginvesteringer for 2002 er det avsatt i alt 320 millioner kroner til prosjekter og tiltak som bidrar til å sikre mot ras på vegnettet. Av dette beløpet er 146,6 millioner kroner ført opp på posten ”Rassikring". Resten av beløpet, det vil si 173,4 millioner kroner, omfatter rassikringstiltak i forbindelse med blant annet større strekningsvise utbygginger av ny veg.

Større rassikringstiltak som foreslås prioritert i 2002:

  • Riksveg 13 Ivarsflaten i Rogaland
  • Riksveg 550 Velureskredene i Hordaland
  • Riksveg 650 Dyrkorn – Visettunnelen i Møre og Romsdal
  • E6 Skardalen – Bånes i Troms
  • Riksveg 94 Stallogargoflågan i Finnmark

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementet

Pressemeldinger