Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rehabiliterings- og attføringspenger

Ytelsene beregnes nå etter reglene for uførepensjon. Stortinget har vedtatt at ytelsene skal beregnes etter de samme prinsippene som for dagpenger. Ytelsene blir pensjonsgivende inntekt.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, kap 2.2.12.