Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rehabiliteringstiltak

Rehabiliteringstjenesten for barn trenger å styrkes både faglig og kapasitetsmessig. I de senere år har det vært mye fokus på ulike metoder for intensiv trening innenfor habilitering, og departementet tar sikte på å starte opp et undervisningstilbud i Tromsø i løpet av 2002, der personell i habiliteringstjenesten vil kunne få opplæring i s.k. ”konduktive” metoder eller metoder for intensiv trening. Det vurderes også å prøve ut et nytt intensivt habiliteringstilbud i løpet av 2002.

Ved det nasjonale kompetansesenteret for læring og mestring ved Aker sykehus ble det i 2001 etablert et prosjekt spesielt rettet mot funksjonshemmede barn og deres familier. Prosjektet videreføres og styrkes i 2002.

Som ledd i en plan for rehabiliteringstilbud til hørselshemmede tar departementet sikte på å etablere et kompetansenettverk i 2002 for å styrke tilbudet til de som er blitt døve og sterkt tunghørte. Det samarbeides med Kirke- og undervisningsdepartementet om prosjektet, som skal forankres i det statlige spesialpedagogiske støttesystemet.

Ordningen med behandlingsreiser til utlandet utvides ved å inkludere nye grupper, herunder barn med revmatiske sykdommer, og ved at tilbudet til grupper som allerede er med vurderes økt. Ordningen styrkes med 20 millioner kroner.

For 2001 er det innført lik egenandel ved opptreningsinstitusjonene, slik at ingen institusjon kan ta mer enn kroner 190 i egenandel pr. døgn. For å oppnå bedre utgiftsskjerming for kronisk syke og funksjonshemmede foreslås det å redusere egenandelen med ytterligere 40 kroner til 150 kroner pr. døgn. For en bruker med fire ukers opphold ved en opptreningsinstitusjon vil dette bety en innsparing på ca 1100 kroner. Reduksjonen i egenandel medfører økte tilskudd til institusjonene på 30 millioner kroner.