Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rovviltforvaltning

De store rovdyrene forvaltes i dag etter føringer lagt av Stortinget blant annet gjennom behandlingen av St.meld. nr. 35 (1996-97) Om rovviltforvaltning. Dette innebærer at Norge skal sikre levedyktige bestander av bjørn, ulv, jerv og gaupe. Samtidig skal forvaltningen av rovdyrene skje på en måte slik at det kan drives forsvarlig jordbruk og reindrift innenfor akseptable økonomiske rammevilkår. En opprettholdelse av levedyktige bestander av store rovdyr betyr at vi må leve med konflikter. Forvaltningens mål er å redusere konfliktene blant annet gjennom minimumsbestander av rovdyr, arealdifferensiering, effektiv skadefelling, forebyggende tiltak og tilpasninger i beitebruken. I forslaget til Statsbudsjett for 2002 er det foreslått å øke bevilgningene til skadedokumentasjon i regi av SNO med totalt 2 millioner kroner.

Miljøverndepartementet,

Direktoratet for naturforvaltning

St.meld. nr. 35 (1996-97) Om rovviltforvaltning

Miljøstatus i Norge (rovdyr)