Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rusmiddelpolitikken

Regjeringen Stoltenberg legger fram et strategidokument om rusmiddelproblemer. Her vektlegges både arbeidet for redusert bruk av rusmidler, behandling og omsorg for rusmiddelmisbrukere, kunnskapsproduksjon og kompetanseutvikling, samt strategier og tiltak i det nordiske og internasjonale samarbeidet. Tiltakene er i hovedsak kjennetegnet ved at de har som direkte eller indirekte mål å styrke og støtte opp under lokale aktørers innsats. Samlet foreslås det bevilget 319 millioner kroner til tiltak for rusmiddelmisbrukere og utvikling av sosialtjenesten i 2002. I bevilgningen inngår 30 millioner kroner til styrking av innsatsen mot rusmiddelproblemer. Midlene skal nyttes til styrking av den forebyggende innsatsen, samt til styrking av hjelpe- og behandlingstilbudet for rusmiddelmisbrukere.

Regjeringen vil legge frem en egen handlingsplan mot rusmiddelmisbruk høsten 2002. Før planen legges frem ønsker Regjeringen å få klarlagt den framtidige organiseringen av rusfeltet. Forskerkommisjonen som nylig er etablert vil også gi et nødvendig bidrag til å kunne lage en konkret og forpliktende handlingsplan.

Det lokale, rusmiddelforebyggende arbeidet er et satsingsområde i Regjeringens handlingsplan. De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål har en sentral rolle i dette arbeidet og skal i 2002 særlig rette oppmerksomheten mot ungdoms bruk av rusmidler, herunder heve debutalderen og hindre eksperimentering med ecstasy og andre ”mote-dop”. Midler til gjennomføring av ecstasy planen videreføres og inngår i Regjeringens samlede satsing på området.

Antallet overdosedødsfall nådde en foreløpig topp i 2000 med 327 døde. Tiltak for å redusere dette antallet videreføres og styrkes i 2002. Lavterskel helsetiltak er viktige for å nå fram med helsetjenester til tungt belastede rusmiddelmisbrukere. Tiltakene videreføres derfor i 2002. Ny modell for bedre tilrettelegging av tilbudet om legemiddelassistert rehabilitering er iverksatt fra 1. juli 2001. Målet med ny modell er at ventetiden for behandling kortes ned, og at flere kan omfattes av tilbudet. Som et viktig ledd i å nå denne målsettingen, videreføres og styrkes det ekstraordinære tilskuddet til formålet.