Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samferdselstjenester- statlige kjøp

Statlig kjøp av tjenester benyttes for å få et tilbud av tjenester som er samfunnsmessig ønskelig, men som det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt å tilby for aktørene. De ulike ordningene for statlig kjøp av tjenester under Samferdselsdepartementet er av forholdsvis ulik karakter. Dels er det snakk om anbud, dels kostnadsmodeller og dels tilskuddsavtaler basert på forhandlinger.

Totalt foreslås det over Statsbudsjettet for 2002 kjøp av samferdselstjenester for 3 405,5 millioner kroner. Dette er en økning på drøyt 5 prosent sammenliknet med budsjett for 2001.

Bevilgninger til statlig kjøp av samferdselstjenester over Statsbudsjettet 2002:

 • Godtgjørelse for innenlandske flyruter:

  412,4 millioner kroner

 • Tilskudd til Luftfartsverkets regional flyplasser:

  97,0 millioner kroner

 • Tilskudd til riksvegferjedrift:

  1 050,3 millioner kroner

 • Tilskudd til Hurtigruta:

  180,8 millioner kroner

 • Kjøp av persontransporttjenester fra NSB BA:

  1 293,0 millioner kroner

 • Kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme posttjenester: 372,0 millioner kroner

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementets fagproposisjon

Pressemeldinger,