Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatteetaten

Skatteetatens overordnede mål er å sikre korrekt fastsettelse og innbetaling av de skatter og avgifter som de politiske myndigheter vedtar. Det vil i 2002 arbeides videre med å gjennomføre omorganiseringen av likningsforvaltningen. Målet er blant annet å sikre bedre kvalitet i arbeidet med likning og kontroll av næringsdrivende og selskaper, samt større effektivitet og kvalitet i behandlingen av selvangivelser fra lønnstakere og pensjonister. Omorganiseringen er planlagt gjennomført innen utgangen av 2003. Det satses også på utviklingsarbeid på IT-området, herunder et nytt system for likning av næringsdrivende og utvikling av nytt skatteregnskap. Skatteetaten vil også arbeide videre med å utvikle og etablere et aksjonærregister. Stortingets vedtak om endringer av reglene for boligbeskatning vil bli fulgt opp. Det er foreslått bevilget totalt 3 662,8 millioner kroner til Skatteetaten i 2002.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Finansdepartementet