Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skolebygg (oppussing)

Regjeringen Stoltenberg foreslår en ekstra satsing for å ruste opp skoleanlegg gjennom etablering av en statlig finansieringsordning. Finansieringsordningen skal sette kommunesektoren i stand til å ta opp rentefrie lån på til sammen 15 milliarder kroner, med 5 års avdragsfrihet, og samlet løpetid for hvert lån på 20 år. Tilsagn om støtte vil bli fordelt ut over en periode på 8 år, etter søknad. Staten dekker rentekostnadene i hele løpetiden for lånet, beregnet med utgangspunkt i et tilsvarende lån med flytende rente i Husbanken

Det vil bli fastsatt ramme for samlet lånetilsagn for hver enkelt kommune og fylkeskommune. De som tar del i ordningen kan velge låneinstitusjon, og faktisk låneopptak vil ikke være nødvendig for å få rentekompensasjon.

Regjeringen vil også etablere en rådgivingstjeneste for utvikling av skoleanlegg. Tjenesten vil formidle råd om bl.a. arealplanlegging, inneklima, miljøvennlige bygg, energiøkonomisering, arkitektur/estetikk og pedagogiske løsninger. Det vil bli knyttet et Fagråd for inneklima og læringsmiljø til rådgivingstjenesten.

Kommunesektoren skal fortsatt ha det fulle ansvaret for både vedlikehold, opprusting og utbygging av skoleanlegg. Finansieringsordningen må ses i sammenheng med veksten i de frie inntektene til kommunesektoren.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Kommunal- og regionaldepartementet, Lånerammer