Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skolen

Regjeringen Stoltenberg legger vekt på kvalitetsutvikling i skolen. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 355 millioner kroner til den statlige satsningen på utvikling av kvalitet i grunnskolen og videregående opplæring i 2002.

Midlene skal bidra til å gjennomføre tiltak på følgende områder:

  • Utvikling av læreplaner og elev- og lærlingvurdering, samt bedre opplæring og læremidler i matematikk i hele det 13-årige opplæringsløpet
  • Kompetanseutvikling, utviklingsarbeid og forsøk, herunder lokalt utviklingsarbeid i kommunesektoren, kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og instruktører med særlig vekt på bruk av IKT i opplæringen, dessuten etter- og videreutdanning
  • Videreføre og utvikle det nye prosjektet ”Elevinspektørene – elevenes skolevurdering” og iverksette evalueringer og analyser på sentrale områder
  • Forbedre lærings- og oppvekstmiljøet, herunder arbeide for å forebygge og hindre vold, mobbing, rusmisbruk, rasisme og etnisk diskriminering, og bidra til å etablere samarbeid mellom skole- og kultursektoren for å utvikle "Den kulturelle skolesekken"
  • Likestilling, herunder følge opp erfaringene fra prosjektet ”Bevisste utdanningsvalg”

Se nærmere St.prp.nr 1 (2001-2002) Kirke-, undervisnings-, og forskningsdepartementet, Kapittel 226, post 21