Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

(Kap. 2420 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond)

I tråd med St.meld. nr. 36 (2000-2001) SND: Ny giv, ny vekst, nytt næringsliv som ble behandlet i vår foreslår Regjeringen Stoltenberg en rekke tiltak på neste års budsjett:

Flere av SNDs låne-, tilskudds- og garantiposter samles i én budsjettpost for landsdekkende og én for distriktsrettet innovasjon. Dermed får distriktskontorene et bredere spillerom overfor sine regionale næringsmiljøer, og SND blir en mer fleksibel institusjon. Bevilgningsforslaget til den nye landsdekkende innovasjonsordningen innebærer en viss økning i rammen for risikolån, garantier og tilskudd til nyskaping blant små og mellomstore bedrifter.

Den etablerete programvirksomheten videreføres på samme nivå som i 2001, samtidig som det startes opp to nye programmer for design og elektronisk innhold.

Fraktefartøyer registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) skal ha tilgang til alle SNDs virkemidler på lik linje med andre næringer fra 2002.

Forvaltningen av etablererstipendet skal overføres til SND i alle fylker.

SNDs administrasjonstilskudd økes. Økningen vil bli kanalisert til distriktskontorene slik at SND kan arbeide mer oppsøkende overfor bedrifter, FoU-institusjoner og andre aktører i ulike næringsmiljøer.