Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens petroleumsfond

Statens petroleumsfond ble opprettet ved lov 22. juni 1990 og har som formål å ivareta langsiktige hensyn ved bruk av petroleumsinntektene. Ansvaret for den operative forvaltningen er delegert til Norges Bank, som plasserer midlene i samsvar med retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Fondet blir hvert år tilført inntekter som svarer til statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og avkastningen av fondets formue. Samtidig dekkes det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet av en overføring fra Petroleumsfondet.

Petroleumsfondets midler er i sin helhet investert i utlandet. Om lag 40 prosent av fondet er investert i aksjer, mens om lag 60 prosent er investert i obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer. Investeringene er fordelt med om lag 50 prosent i Europa, 30 prosent i Nord-Amerika og 20 prosent i Asia og Oceania.

Petroleumsfondet utgjorde ved utgangen av første halvår 2001 523 milliarder kroner. Ved utgangen av 2001 anslås fondet å øke til 650 milliarder kroner og ved utgangen av 2002 til 860 milliarder kroner. Siden begynnelsen av 1998 har den akkumulerte avkastningen på aksjeinvesteringene vært 34 prosent og på obligasjonsinvesteringene 19 prosent. Fondets samlede akkumulerte avkastning over denne perioden har vært 23,8 prosent. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig realavkastning i perioden på 4,7 prosent. Petroleumsfondet hadde i første halvår 2001 en negativ avkastning på -1,7 prosent, målt i utenlandsk valuta i samsvar med valutasammensetningen til fondets referanseportefølje. Målt i norske kroner var avkastningen -2,3 prosent. Forskjellen mellom de to avkastningstallene skyldes at den norske kronen styrket seg noe i forhold til fondets valutakurv i løpet av perioden.

I første halvår 2001 ga forvaltningen av Petroleumsfondet en avkastning som var 0,02 prosentpoeng lavere enn referanseporteføljens avkastning. Siden 1998 har den akkumulerte meravkastningen i forhold til referanseporteføljen vært på til sammen 1,8 prosentpoeng.

Se nærmere Statens petroleumsfond og Norges Bank