Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Straffesaksbehandling

Det forventes at de pågående omorganiseringene i politiet og i domstolene skal bidra til å frigjøre ressurser slik at saksbehandlingen i går raskere.

Regjeringen Stoltenberg skal arbeide med å legge til rette for at det skal reageres raskere på kriminelle handlinger. Effektiv straffegjennomføring styrker reaksjonens preventive virkninger og hindrer ny kriminalitet i påvente av straffereaksjonen.

Hurtig straffesaksbehandling sikrer bevis, gjør at vitner husker bedre og gir dermed et godt grunnlag for en høyere oppklaringsprosent. Politiets saksbehandlingstid fra anmeldelse til positiv påtaleavgjørelse viste en markert nedgang i 2000.

I ”Prosjekt hurtigere straffesaksbehandling” foreslås det blant annet å innføre frister for når domstolens behandling av saken skal være påbegynt i saker der tiltalte er varetektsfengslet og i saker der den tiltalte var under 18 år da handlingen ble begått.

Statistikken viser at sakstilfanget har økt både i herreds- og byrettene og lagmannsrettene. Antall behandlede saker i domstolene har også økt det siste året. Økt saksmengde gjør at det vil være en utfordring å opprettholde saksavviklingstiden i 2002.

Forsvarlig og effektiv saksavvikling forutsetter gode arbeidsrutiner og gode administrative systemer i domstolene. Det er nå inngått en avtale om utvikling av et nytt saksbehandlingssystem for første og annen instans. Dette systemet skal gi støtte til de aller fleste arbeidsprosesser i domstolene, samt åpne for elektronisk kommunikasjon med andre aktører. Det nye systemet skal være utplassert i alle domstolene i 2004.