Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehus - statlig overtakelse

Staten overtar ansvaret for de offentlige sykehusene fra 1. januar 2002 og skal utøve eierskapet gjennom fem regionale helseforetak, ett for hver landsdel.

Det er oppnevnt styrer og fastsatt adminstrasjonssteder: Hamar (helseregion Øst), Skien (helseregion Sør), Stavanger (helseregion Vest), Stjørdal (helseregion Midt-Norge) og Bodø (helseregion Nord). Samtlige styrer har organisert de utøvende virksomheten (sykehus, ambulansetjenster, psykiatriske institusjoner, rusomsorg under spesialisthelsetjensten mv.) i helseforetak. I snitt blir det 10 utøvende helseforetak i hver region. Rekruttering av adm. dir og andre ledere i det regionale administrasjonene pågår.

Som en følge av statens overtakelse, skjer det en omstilling i fylkeskommunenes sentraladminstrasjon. Den berører ca 1000 personer som utfører 700 årsverk i administrasjon av spesialisthelsetjenesten. De nye helseforetakene har arbeidsgiveransvar for disse og det er inngått en omstillingsavtale med organisasjonene. For mange vil det være aktuelt å motta tilbud om arbeid i ett av de 50 helseforetakene på driftsnivået, slik at de kan bidra til å styrke den lokale administrasjon. Helsefaglig personell kan på den måten frigjøres fra en del administrative oppgaver.

Sykehusreformens mål er å gjøre helsetjenestene bedre for folk flest. Som eier vil Sosial- og helsedepartementet sette fokus på unødvendig venting for sykehusbehandling. Departementet fremmer forslag om et nasjonalt ventelisteregister for til enhver tid å kunne gi et presist bilde av behovet for sykehusbehandling. Det skal også gjøres enklere å benytte det frie sykehusvalget.