Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehusøkonomi

Regjeringen Stoltenberg har en klar ambisjon om at behandlingskapasiteten også skal øke i 2002. Dette er et viktig tiltak i forhold til en målsetning om å fjerne unødig ventetid for pasientene.

I forbindelse med Stortingets behandling av kommuneproposisjonen for 2002 ble det vedtatt å trekke ut om lag 800 millioner kroner mindre fra fylkeskommunene enn driften av spesialisthelsetjenesten antas å koste. Det foreslås avsatt 800 millioner kroner til de regionale helseforetakene i 2002 til inndekning av dette beløpet.

Bevilgningene til sykehusbehandling er til sammen økt med 1,5 milliarder kroner i faste priser i forhold til vedtatte bevilgninger for 2001.

De regionale helseforetakene skal med denne satsingen får et finansielt grunnlag for å videreføre og øke aktiviteten fra 2001. Satsingen i dette budsjettet skal isolert sett kunne gi grunnlag for en samlet aktivitetsvekst i spesialisthelsetjenesten på en til 2 prosent. Gjennom å effektivisere ressursbruken kan aktivitetsveksten bli høyere enn dette.

Det foreslås å forenkle ordningen med innsatsstyrt finansiering av sykehusene (ISF-ordningen ) gjennom å fjerne det såkalte kryptaket. Regjeringen mener dette bidrar til å bedre forutsigbarheten i ordningen. Det er i budsjettforslaget lagt inn 100 millioner kroner for å ta høyde for at gjennomsnittspasienten på sykehus blir mer ressurskrevende.