Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehusoppgjøret og fylkeskommunene

Det økonomiske oppgjøret i forbindelse med at staten overtar ansvaret for sykehusene fra neste år, skal sette fylkeskommunene i stand til å løse de øvrige oppgavene som de er pålagt.

Dersom en trakk ut de utgiftene som fylkeskommunene i dag bruker til spesialisthelsetjenesten fra inntektsrammene, ville fylkeskommunene neste år få et inntektsnivå som hindret dem i å løse de resterende oppgavene på en tilfredsstillende måte. Årsaken er at fylkeskommunene er i økonomisk ubalanse. Uttrekket er derfor i underkant av 800 millioner kroner lavere enn de faktiske utgiftene. Oppgjøret i forbindelse med reformen innebærer at fylkeskommunenes gjeld som er knyttet til spesialisthelsetjenesten, kan slettes. Også deler av den øvrige gjelden vil kunne slettes.

Fylkeskommunene vil etter sykehusreformen sitte igjen med en driftsubalanse på 500 millioner kroner. Neste år vil fylkeskommunene få en reell vekst i de frie inntektene på 525 millioner kroner. De vil også bli tilført midler som kan bidra til å redusere oppsamlede underskudd.

Fordelingen av uttrekket fra inntektsrammene på den enkelte fylkeskommune vil på kort sikt være basert på regnskapstall og på lang sikt på såkalt objektive kriterier. Sykehusreformen vil, sammen med endringer som skal gjennomføres i inntektssystemet, i løpet av perioden 2002-2006 gi forholdsvis stor omfordeling av inntekt mellom fylkeskommunene. Departementet forutsetter at ingen fylkeskommune skal få et tap som overstiger 40 kroner per innbygger neste år.