Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykelønn og uføretrygd

Regjeringen vil ikke endre arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen. Samtalene med arbeidslivets parter for å komme frem til en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv vil fortsette. Regjeringen tar sikte på å følge opp Sandman-utvalgets innstilling senere i høst.

Trygdeetaten skal fortsatt prioritere oppfølging av sykmeldte og hindre utstøting.

  • Sykmeldte under 45 år med muskel- eller sjelettdiagnoser og lettere psykiske lidelser, samt personer under 35 år uansett diagnose skal prioriteres for samtale og individuell oppfølging.
  • Samarbeidet med behandlende lege og arbeidsgiveren skal styrkes.
  • Fortsatt økt bruk av trygdeetatens aktive virkemidler, som gradert sykmelding, aktiv sykmelding og yrkesrettet attføring i sykmeldingsperiode. Spesielt tiltaket aktiv sykmelding har økt betydelig i de senere år.
  • Harmoniserte mål og prioriteringer mellom trygdeetat og Aetat for felles brukergrupper og skjerpet krav til yrkesrettet attføring videreføres.

Ordningen med kjøp av helsetjenester videreføres.

Forsøk med landsdekkende ordning med arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede som skal vare fra august 2001 til august 2002 vil bli evaluert, med siktemål å etablere en permanent ordning.

Tilbakeføring (reaktivisering) av uførepensjonister til hel eller delvis arbeid startet med en avklaringsfase første halvår 2001. Ordningen omfattet de fleste uførepensjonister under 50 år. De som er aktuelle for tilbakeføring vil bli innkalt til samtale med trygdekontoret senere i høst. Trygdeetaten og Aetat samarbeider om satsingen. I fire fylker er det etablert nettverksprosjekter for uførepensjonister.

Forsøk med gunstigere regler for inntektsprøving av uførepensjon mot arbeidsinntekt er satt i verk 1. september 2001 for å stimulere uførepensjonister til å prøve seg i arbeid eller å øke arbeidsinntekten.

Forsøk med et eget reaktiviseringstiltak med bruk av lønnssubsidium og midlertidig ansettelse for å få arbeidsgivere til ansette uførepensjonister settes i verk i 2002.

Se nærmere St.prp. nr 1 (2001-2002) Sosial- og helsedepartementet (Kap. 2650 og 2660, post 70)