Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sysselsetting

Antall sysselsatte er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer i alderen 16-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i den uken personene blir spurt om deres status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon eller liknende, er også definert som sysselsatte.

Ifølge AKU har den samlede sysselsettingen økt moderat hittil i år. Oppgangen har vært mest markert innenfor tjenesteytende næringer og i bygge- og anleggsnæringen. På årsbasis anslås det nå en sysselsettingsvekst på 10 000 personer i 2001 og 15 000 personer i 2002. For årene 2003-2005 anslås sysselsettingen å øke i takt med den anslåtte veksten i arbeidsstyrken. Dette tilsvarer en vekst i sysselsettingen på om lag 10 000 personer pr. år.

Se nærmere St.meld. nr. 1 (2001-2002) Nasjonalbudsjettet 2002, kapittel 2.7.