Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Toll

Toll er en avgift som påløper ved innførsel av varer til Norge. Tolltariffen og dens innledende bestemmelser vedtas av Stortinget i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Norge har i likhet med svært mange andre land bundet maksimale tollsatser i World Trade Organisation (WTO). Flere forhandlingrunder om reduksjon av tollsatser innenfor rammen av GATT - forløperen til WTO - har hatt som resultat at tollsatsene på industrivarer jevnt over er lave. Som følge av den såkalte Uruguay-runden (avsluttet høsten 1994) er importvernet på landbruksvarer endret fra et kvantitativt importvern med importforbud til et tollbasert vern. Tollbeskyttelse på landbruksvarer er et sentralt virkemiddel for å få solgt norske landbruksvarer til priser fastsatt i jordbruksavtalen. Ifølge foreløpige beregninger fra OECD tilsvarer den norske tollbeskyttelsen 8,4 milliarder kroner i 2000 i støtte til landbruket.

Norge har gjennom EØS-avtalen og ulike frihandelsavtaler, i første rekke med land i Sentral- og Øst-Europa, men også land som Tyrkia og Israel, avtalt gjensidige tollpreferanser. Disse avtalene har etablert tollfrihet for industrivarer ved import til Norge. Også for landbruksvarer er det avtalt tollpreferanser, men for et mer begrenset produktspekter.

Overfor utviklingslandene er det etablert et generelt tollpreferansesystem (Generalized System of Preferences, GSP), slik at import fra disse landene oppnår særlige tollempninger. De minst utviklede landene (MUL) er gitt særskilte tollpreferanser innenfor GSP-systemet.

Norske myndigheter har de siste årene fjernet i underkant av 2 000 tollsatser på industrivarer, i tillegg til tollreduksjonene som følger av WTO-avtalen. Fortsatt består nesten 1 500 tollsatser på industrivarer. Regjeringen varslet en gradvis avvikling av toll på industrivarer i Langtidsprogrammet 2002-2005. Regjeringen foreslår i budsjettet for 2002 betydelige forenklinger i tollregimet for industrivarer ved å fjerne tollsatsene for om lag 500 varenumre i tolltariffen fra 2002.

se også omtalen av Skatter og avgifter under kort om budsjettet.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, kap 4.

Se nærmere www.toll.no