Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trafikksikkerhet

Regjeringen Stoltenberg 390 millioner kroner til særskilte trafikksikkerhetstiltak på vegnettet over statsbudsjettet for 2002. Dette er en økning på om lag 50 prosent i forhold til 2001.

I tillegg til disse særskilte tiltakene er trafikksikkerhet også prioritert innenfor de ordinære statlige bevilgningene til utbygging, drift, vedlikehold og tilsyn av vegnettet.

I Nasjonal transportplan 2002-2011 er det lagt til grunn en visjon om at det ikke skal skje ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. I tråd med dette vil Regjeringen prioritere tiltak som er rettet mot de alvorligste ulykkene.

Samferdselsdepartementet anbefaler at kommuner innfører fartsgrense på 30 km/t i boliggater og sentrumsområder hvor kryssingsmuligheter for gående og syklende ikke er sikret godt nok.

I budsjettforslaget er det ellers vist til planene om at det hvert år i perioden 2002-2005 skal foretas i gjennomsnitt 800 000 bilbeltekontroller. Dette er bortimot en fordobling av dagens kontrollomfang.

For å nå målene om færre ulykker med tunge kjøretøyer er det for 2002 planlagt 300 000 tungtransportkontroller. Dette er en økning på nærmere 40 prosent.

I tillegg foreslås er det 13,8 millioner kroner som tilskudd til Trygg Trafikk og 300 000 kroner til Syklistenes Landsforening, med sikte på at foreningen blant annet skal bygge opp kompetanse som gjelder trafikksikkerhet.

For mer informasjon, se:

- St.prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementets fagproposisjon

- Pressemeldinger