Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trusler mot samfunnet

Terroranslaget mot USA, og de internasjonale følgene av dette, har av tidsmessige årsaker ikke vært vurdert i budsjettsammenheng. Dersom den videre utvikling skulle tilsi behov for særlige tiltak for Norges del, utover det som dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer, vil regjeringen Stoltenberg komme tilbake til dette.

Spørsmålet om hvilken trussel terrorisme representerer har stått på den politiske dagsorden over lengre tid, og er blant annet grundig vurdert av Sårbarhetsutvalget.

Vi har, etter terroranslaget mot USA, sett at de alvorligste tilfellene av terrorisme er en direkte trussel mot stabiliteten og utviklingen i verdenssamfunnet. Bekjempelse av disse former for kriminalitet vil være avhengig av et tett internasjonalt samarbeid. Justisdepartementet vil dessuten iverksette en gjennomgang av eksisterende rutiner og regelverk for ytterligere forsterking av proaktive metoder, blant annet etterretning, for å bidra til å forhindre og stanse slike terrorhandlinger.

Justisdepartementet har et samordningsansvar for den sivile beredskap i Norge. Dette innebærer et ansvar for å utarbeide overordnede retningslinjer, tilrettelegge rammebetingelser, ta initiativ, være pådriver og treffe prinsipielle avgjørelser på beredskapssektoren.