Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uførepensjonister

Det er et hovedsatsingsområde for Regjeringen Stoltenberg å få flere i arbeid, og hindre utstøting og tidlig avgang fra arbeidslivet. Regjeringen satser spesielt på å bidra til at uførepensjonister kan komme i arbeid. Dette krever omfattende bistand til avklaring, veiledning, kvalifisering og formidling i Aetat.

Flere uførepensjonister i arbeid er ett av flere formål som skal dekkes over Aetats budsjett som styrkes med 290 millioner kroner, og gir rom for om lag 1750 nye tiltaksplasser og ressurser til personell. Uførepensjonister har også adgang til å delta på skolegang, arbeidstrening i bedrift eller egenetablering på linje med yrkeshemmede som har rett til folketrygdytelser under attføring.

Regjeringen foreslår å opprette et eget reaktiviseringstiltak fra 01.01.02. Arbeidsgivere som ansetter uførepensjonister kan få et lønnssubsidium i inntil tre år. Det kan ansettes midlertidig i inntil ett år, deretter fast. Tiltaket vil bli rettighetsfinansiert, siden det forventes en innsparing på uførepensjon.

Det er et godt og tett samarbeid mellom trygdeetaten og Aetat både på sentralt, fylkes- og lokalnivå. Aetat deltar i trygdeetatens forsøk med nettverksprosjekter for uførepensjonister. Nettverksprosjektene er opprettet på fire steder og er basert på at uførepensjonistene støtter hverandre i reaktiviseringsprosessen og driver nettverket selv. De har kontaktpersoner i de to etatene. Det utarbeides også faktaark med informasjon til arbeidsgivere og arbeidssøkere.

Se også pensjon