Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Y

Yrkeshemmede

Tallet på yrkeshemmede har økt betydelig i 2000 og første halvdel, av 2001. I 1999 var det gjennomsnittlig tallet på yrkeshemmede i underkant av 55 000 personer. I juni 2001 var tallet steget til i underkant av 64 000 personer.

Veksten i tallet på yrkeshemmede er i stor grad et resultat av Regjeringen Stoltenbergs økte satsing på yrkesrettet attføring. Det er innført et skjerpet krav om å la flere som søker uførepensjon, prøve attføring for å unngå uførepensjonering. I tillegg har Stortinget vedtatt obligatorisk reaktivisering av uførepensjonister som, etter trygdeetatens vurdering, har utsikter til å komme i jobb. Aetat følger opp dette vedtaket i samarbeid med trygdeetaten.

Regjeringen legger i budsjettet for 2002 opp til å styrke innsatsen overfor yrkeshemmede arbeidssøkere med 290 millioner kroner. Dette gir rom for en vekst i tallet på tiltaksplasser for yrkeshemmede med 1 750 plasser samt styrking av personellinnsatsen. I tillegg kan yrkeshemmede som har rett til folketrygdytelser under attføring, beholde attføringsytelsen under skolegang eller ved arbeidstrening i bedrift (hospitering).

I forbindelse med oppfølgingen av opptrappingsplanen for psykisk helse har det skjedd en utbygging av attføringstilbudet for denne målgruppen. Dette har ført til at tallet på yrkeshemmede med psykiske lidelser har økt mer enn for andre grupper av yrkeshemmede. Opptrappingen er et ledd i handlingsplanen for økt yrkesaktivitet blant funksjonshemmede.

Se nærmere: Pressemelding, Arbeids- og administrasjonsdepartementet