Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

 

 

 

Nord-Trøndelag

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=50770&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Under den nyopprettede tilskuddsposten for kystkulturtiltak øremerkes 1 millioner kroner til Norveg-prosjektet, som er en integrert del av Kystmuseet i Nord-Trøndelag.
 • Nye nasjonalparker vil bli opprettet i Roltdalen på grensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag og Hartkjølen og Verdal/Snåsa/Lierne i Nord-Trøndelag.
 • Regjeringen vil bevilge midler til restaurering av murene Steinvikholm i Nord-Trøndelag.
 • Regjeringen vil gi til støtte NORVEG-prosjektet, for å utvikle et senter for kystkultur og kystnæring i Nord-Trøndelag. Prosjektet omfatter miljøutfordringer knyttet til forvaltningen av kyst- og havressurser i et bredt perspektiv.
 • Innenfor den foreslåtte bevilgningen på nær 1 960 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet, er det foreslått midler til utbygging av stamvegprosjektene Jevika - Selli i Steinkjer og Trones - Flåttådal, begge på E6.
 • I tillegg er det avsatt i alt 73 millioner kroner i statlige bevilgninger og 72 millioner kroner i bompengemidler til investeringer på "øvrige riksveger" i fylket, det vil si riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet og til mindre investeringstiltak på hele riksvegnettet, det vil si både stamveger og øvrige riksveger.
 • Arbeidene med å legge fast dekke på riksveger der det fortsatt er grusdekke, vil bli sluttført i 2003.
 • For å styrke undervisningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 7,1 millioner kroner.

Kommuneøkonomien i Nord-Trøndelag:

Anslag på vekst i frie inntekter
Fra 2002 til 2003 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,4 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2002. Bakgrunnen for at inntektsveksten blir lavere enn det som ble varslet i Kommuneproposisjonen er at kommunesektorens skatteinntekter i 2002 nå anslås å bli 1 milliard kroner høyere enn anslått i Kommuneproposisjonen. For å få rom til den økningen i øremerkede tilskudd som Stortinget har vedtatt har det innenfor et stramt budsjettopplegg også vært nødvendig å redusere veksten i de frie inntektene noe i forhold til de forutsetningene som lå til grunn i Kommuneproposisjonen.

Kommunene i Nord-Trøndelag

Kommunene i Nord-Trøndelag anslås å få en samlet sett en nominell vekst i de frie inntektene på 2,88 prosent (Frie inntekter er definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd). Med anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,75 gir det en reell reduksjon i de frie inntektene på 0,87 prosent. Kommunene i Nord-Trøndelag anslås å få en vekst i de frie inntektene som er 0,3 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.

En medvirkende årsak til at kommunene i Nord-Trøndelag får en lavere vekst enn landsgjennomsnittet er at regionaltilskuddet ikke prisjusteres.

Røyrvik og Leka er de kommunene i Nord-Trøndelag som får lavest vekst i frie inntekter i 2003. Røyrvik og Leka anslås å få en nominell reduksjon i de frie inntektene på henholdsvis 4,79 og 0,29 prosent. Årsaken til at Røyrvik og Leka får en lav vekst skyldes flere forhold. De viktigste er:

 • Røyrvik og Leka taper på de frie endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006.
 • Røyrvik og Leka anslås å tape på at innbyggertilskuddet skal baseres på nyere befolkningstall f.o.m. 2003.
 • Endring i befolkningssammensetning og innbyggertall medfører en reduksjon i rammetilskuddet til Røyrvik kommune.

Vikna og Høylandet er de kommunene i Nord-Trøndelag som får høyest vekst i frie inntekter i 2003. Vikna og Høylandet anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på henholdsvis 5,14 og 5,83 prosent. Årsaken til at Vikna og Høylandet får en høy vekst skyldes flere forhold. De viktigste er:

 • Høylandet kommune tjener på endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006.
 • Høylandet kommune får en økning i ordinært skjønn i 2003.
 • Endringer i befolkningssammensetning og innbyggertall medfører en økning i rammetilskuddet til kommunene Vikna og Høylandet.
 • Vikna kommune anslås å tjene på at innbyggertilskuddet skal baseres på nyere befolkningstall f.o.m. 2003.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2001 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 94 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge på 3-4 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2001 et netto driftsresultat på 0,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,9.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære driftsinntekter. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 26 835 kroner pr innbygger i netto lånegjeld i 2001. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 15 481.

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,89 prosent i 2003. For landet er det anslått en nominell vekst på 3,95 prosent.

Nord-Trøndelag fylkeskommune tjener på virkningen av sykehusreformen, men taper på virkningene av endringene i inntektssystemet for fylkeskommunene.

Nord-Trøndelag fylkeskommune får en økning i ordinært skjønn på om lag 6 millioner kroner i 2003. Økningen i ordinært skjønn har sammenheng med at Stortinget ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2003 ba om at Nord-Trøndelag og Østfold skulle få til sammen 30 millioner kroner i skjønn som kompensasjon for at de brukte kraftinntekter til å finansiere sykehussektoren.

Finansielle indikatorer
Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2001 et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på -1,4 prosent. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var -1,8. Fylkeskommunen hadde i 2001 en netto lånegjeld på 847 kroner pr innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5 328 kroner pr innbygger.

Kommunetabell: Nord-Trøndelag

knr

Kommunenavn

Anslag på frie inntekter 2003 (i 1000 kroner)

Vekst fra 2002-2003 (i 1000 kroner)

Vekst i kroner pr innbygger fra 2002-2003

Vekst i prosent fra 2002-2003

Korrigerte inntekter 2001 i prosent av landsgj.

Netto drift- resultat i prosent av drifts- inntektene 2001

Netto låne-gjeld i kroner pr innbygger 2001

1702

Steinkjer

504 790

11 185

544

2,27

91

-1,7

24 870

1703

Namsos

310 980

13 812

1 114

4,65

91

0,5

30 829

1711

Meråker

80 110

702

271

0,88

103

3,1

29 989

1714

Stjørdal

445 220

18 878

1 022

4,43

89

0,8

22 199

1717

Frosta

73 178

1 830

752

2,57

95

0,9

33 348

1718

Leksvik

102 433

3 446

980

3,48

92

0,7

26 749

1719

Levanger

421 156

5 596

321

1,35

89

2,2

23 605

1721

Verdal

338 609

9 336

685

2,84

90

-2,3

26 733

1723

Mosvik

37 023

880

946

2,44

103

-4,9

23 900

1724

Verran

90 817

1 905

703

2,14

107

1,1

30 972

1725

Namdalseid

62 775

602

329

0,97

104

0,8

33 595

1729

Inderøy

155 440

4 993

861

3,32

91

1,6

23 946

1736

Snåsa

72 001

384

163

0,54

101

..

..

1738

Lierne

61 100

2 149

1 374

3,65

118

1,4

33 340

1739

Røyrvik

27 385

-1 379

-2 353

-4,79

149

6,1

61 908

1740

Namsskogan

41 006

1 855

1 943

4,74

113

0,1

31 570

1742

Grong

82 599

3 441

1 338

4,35

102

-2,8

35 198

1743

Høylandet

49 237

2 711

2 035

5,83

101

0,1

34 315

1744

Overhalla

99 414

2 344

646

2,41

94

1,2

26 041

1748

Fosnes

36 371

892

1 144

2,51

114

4,5

29 140

1749

Flatanger

51 869

1 947

1 567

3,90

114

-4,7

31 753

1750

Vikna

112 665

5 507

1 416

5,14

98

-1,5

32 889

1751

Nærøy

154 544

3 442

643

2,28

94

-1,7

27 623

1755

Leka

30 231

-88

-129

-0,29

122

0,8

40 722

 

 

Nord-Trøndelag

3 440 951

96 370

756

2,88

94

0,1

26 835

 

Landet

116 871 503

3 599 574

796

3,18

101

1.9*

15 481*

 

 

*Landsgjennomsnittet er uten Oslo

Til toppen