Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

 

 

 

Oslo

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=50770&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur gjennomfører hvert år et sommerarrangement med fremføring av bl.a. historiske spill og konserter på Akershus festning. Stiftelsens arbeid bidrar til å levendegjøre festningens historie og å bevare den norske kulturarv. Stiftelsen foreslås støttet med totalt 0,7 millioner kroner, herav 0,6 millioner kroner i ordinær driftsstøtte og 0,1 millioner kroner til fremføring av historiske spill.
 • Norges hjemmefrontmuseum arbeider med en samlet kildebasert fremstilling om Storbritannias "Special Operations Executive" og Norge under annen verdenskrig. Det er gitt støtte i 2001 og 2002, og foreslås 350 000 kroner i støtte i 2003.
 • Innenfor den foreslåtte bevilgningen på 1 960 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet, er det foreslått midler til utbygging av stamvegprosjektet Assurtjern - Klemetsrud på E6.
 • I tillegg er det avsatt i alt 243 millioner kroner i statlige bevilgninger og 407 millioner kroner i bompengemidler til investeringer på "øvrige riksveger" i fylket, det vil si riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet og til mindre investeringstiltak på hele riksvegnettet, det vil si både stamveger og øvrige riksveger.
 • Til kollektivtransporttiltak i Oslo og Akershus skal det i alt brukes 590 millioner kroner i statlig bevilgninger til riksveginvesteringer og bompenger. Midlene skal blant annet gå til oppfølging av Oslopakke 1 og Oslopakke 2 (plan for fremskyndet utbygging av kollektivtransporten i Oslo og Akershus). Det er forutsatt å bruke 135 millioner kroner til opprusting av T-banen. Av dette skal 100 millioner kroner bevilges over statsbudsjettet, mens 35 millioner kroner finansieres av bompenger. Videre skal det benyttes 215 millioner kroner til utbygging av t-baneringen.
 • Det er foreslått en bevilgning på 20 millioner kroner over en nyopprettet budsjettpost for "Vegutbygging i Bjørvika". Det foreslåtte beløpet for 2003 skal i hovedsak nyttes til byggeplanlegging. Det arbeides med sikte på at det blir anleggsstart ved årsskiftet 2004/2005.
 • 73,8 millioner kroner er foreslått til tiltak for forbedring av tilgjengelighet, informasjon og opphold for publikum på stasjoner og knutepunktterminaler på jernbanen. Stasjonstiltak i Oslopakke 2 skal prioriteres.
 • Bevilgningene til statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB øker i 2003, blant annet på grunn av innfasing av 30 nye lokaltogsett i Oslo-området.
 • For å styrke undervisninga ved Universitetet i Oslo i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 124,3 millioner kroner. I budsjettet for 2002 ble budsjettrammen til Universitetet i Oslo økt med 23 millioner kroner til strategisk prioritert forskning. Disse midlane er videreført i 2003. Regjeringen foreslår en ytterlegare økning på 24 millioner kroner, totalt 47 millioner kroner som en del av den strategiske forskningsbevilgningen. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorstipendiatstillinger er det lagt inn midler til 53 nye doktorstipendiatstillinger ved Universitet i Oslo.
 • For å styrke undervisningen ved Arkitekthøgskolen i Oslo i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 1 millioner kroner. I budsjettet for 2002 ble budsjettrammen til Arkitekthøgskolen i Oslo økt med kroner 200 000 til strategisk prioritert forskning. Disse midlene er videreført i 2003.
 • For å styrke undervisningen ved Idrettshøgskolen i Oslo i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 1,7 millioner kroner. I budsjettet for 2002 ble budsjettrammen til Idrettshøgskolen i Oslo økt med 0,4 millioner kroner til strategisk prioritert forskning. Disse midlene er videreført i 2003. Regjeringen foreslår en ytterligare økning på 1 millioner kroner, totalt 1,4 millioner kroner som en del av den strategiske forskningsbevilgningen. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorstipendiatstillinger er det lagt inn midler til 2 nye doktorstipendiatstillinger ved Noregs idrettshøgskole.
 • For å styrke undervisningen ved Norges musikkhøgskole i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 1,4 millioner kroner. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorstipendiatstillinger er det lagt inn midler til 1 ny doktorstipendiatstilling ved Norges musikkhøgskole.
 • For å styrke undervisningen ved Kunsthøgskolen i Oslo i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn kroner 589 000.
 • I tråd med St.meld. nr. 18 (2001-2002) har departementet, sammen med Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo, opprettet et stipendprogram for kunstnerlig utviklingsarbeid. For 2002 ble det bevilget midler til 4 stipendiatstillinger, og UFD forslår å bevilge midler til 2 nye stipendiatstillinger i 2003.
 • For å styrke undervisningen ved Høgskolen i Oslo i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 20,1 millioner kroner.
 • I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorstipendiatstillinger er det lagt inn midler til 4 nye doktorstipendiatstillinger ved Høgskolen i Oslo.
 • Regjeringen vil fra 1. januar 2003 etablere et organ for akkreditering og evaluering, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Det er bevilget 11,3 millioner kroner til NOKUT i 2003 i tillegg til de ressursene som blir overført fra Norgesnettrådet.
 • For å styrke undervisningen ved Det teologiske Menighetsfakultetet i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn kroner 607 000. Departementet ønsker å premiere forskningsresultater ved de private høgskolane og har ut fra en vurdering av vitenskaplige publikasjoner, doktorgradskandidater og tildelte midler fra Norges forskingsråd fordelt 2,3 millioner kroner til Det teologiske Menighetsfakultet. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorstipendiatstillinger er det lagt inn midler til 2 nye doktorstipendiatstillinger ved Det teologiske Menighetsfakultet.
 • For å styrke undervisningen ved Diakonhjemmets Høgskole i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 0,9 millioner kroner. Departementet ønskjr å premiere forskningsresultater ved de private høgskolane og har ut fra en vurdering av vitenskaplige publikasjoner, doktorgradskandidaear og tildelte midler fra Norges forskingsråd fordelt 0,5 millioner kroner til Diakonhjemmets Høgskole.
 • For å styrke undervisningen ved Lovisenberg diakonale høgskole i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 0,8 millioner kroner.
 • For å styrke undervisningen ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn kroner 450 000.
 • For å styrke undervisningen ved Norges veterinærhøgskole i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 1,3 millioner kroner. I budsjettet for 2002 ble budsjettrammen til Norges veterinærhøgskole økt med 0,8 millioner kroner til strategisk prioritert forskning. Desse midlene er videreført i 2003. Regjeringen foreslår en ytterlegare økning på 2 millioner kroner, totalt 2,8 millioner kroner som en del av den strategiske forskningsbevilgningen. Det er foreslått å bevilge 10,8 millioner kroner til vitenskaplig utstyr ved Norges veterinærhøgskole. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorstipendiatstillinger er det lagt inn midler til 4 nye doktorstipendiatstillinger ved Norges veterinærhøgskole.
 • For å styrke undervisningen ved Rudolf Steinerhøyskolen i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn kroner 163 000.
 • For å styrke undervisningen ved Den norske Eurytmihøyskole i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn kroner 26 000.
 • For å styrke undervisningen ved Barrat Due Musikkinstitutt i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn kroner 92 000.
 • For å styrke undervisningen ved Den Norske Balletthøyskole i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn kroner 52 000.
 • Oslo politidistrikt får ansvaret for å etablere en helikoptertjeneste for politiet fra 1. september 2003.
 • Politiets sikkerhetstjeneste og Oslo politidistrikt vurderer samordnet løsning av lokalbehovet, noe som inkluderer en ny politistasjon på Grünerløkka.
 • Ordningen med betinget dom med promilleprogram som alternativ til ubetinget fengselsstraff ved promillekjøring innføres i Oslo.

Kommuneøkonomien i Oslo

Anslag på vekst i frie inntekter
Fra 2002 til 2003 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,4 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2002. Bakgrunnen for at inntektsveksten blir lavere enn det som ble varslet i Kommuneproposisjonen er at kommunesektorens skatteinntekter i 2002 nå anslås å bli 1 milliard kroner høyere enn anslått i Kommuneproposisjonen. For å få rom til den økningen i øremerkede tilskudd som Stortinget har vedtatt har det innenfor et stramt budsjettopplegg også vært nødvendig å redusere veksten i de frie inntektene noe i forhold til de forutsetningene som lå til grunn i Kommuneproposisjonen.

Oslo vil samlet som kommune og fylkeskommune få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,9 prosent.

Oslo kommune

Oslo kommune får en nominell vekst i de frie inntektene på 1,65 prosent (Frie inntekter er definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd). Med anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,75 prosent gir det en reell reduksjon i de frie inntektene på 2,1 prosent. Oslo kommune anslås å få en vekst i de frie inntektene som er om lag 1 1/2 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.

Årsaken til at Oslo kommune får en lavere vekst enn landsgjennomsnittet skyldes flere forhold. De viktigste er:

 • Oslo kommune taper samlet sett på de fire endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006. I løpet av denne perioden skal det ekstraordinære skjønnet avvikles, nye bosettingskriterier skal innføres i kostnadsnøkkelen, skatteandelen skal trappes opp og inntektsutjevningen skal økes.
 • Fra og med 2003 skal innbyggertilskuddet baseres på befolkningstall pr 01.01 i budsjettåret (i stedet for befolkningstall pr 01.01 året før budsjettåret). Oslo kommune anslås å tape om lag 64 millioner kroner på denne endringen.
 • Endringer i befolkningssammensetning og innbyggertall medfører at Oslo kommune får en reduksjon i rammetilskuddet fra 2002 til 2003.

Oslo kommune mottar et eget hovedstadstilskudd. Hovedstadstilskuddet til Oslo kommune utgjør 152,6 millioner kroner i 2003, og er nominelt uendret fra 2002. Oslo kommune taper om lag 5,7 millioner kroner på at hovedstadstilskuddet ikke prisjusteres i 2003.

Oslo fylkeskommune

Oslo fylkeskommune anslås å få en nominell vekst på 10,4 prosent. Fylkeskommunene, eksklusive Oslo anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent.

Årsaken til at Oslo fylkeskommune får en høy vekst i de frie inntektene skyldes flere forhold. De to viktigste er:

 • Oslo fylkeskommune tjener på sykehusreformen
 • Oslo tjener på endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet for fylkeskommunene i løpet av perioden 2002-2006. I løpet denne perioden skal det ekstraordinære skjønnet avvikles og skatteandelen trappes opp til om lag 50 prosent.

Oslo fylkeskommune taper 2,6 millioner kroner på at hovedstadstilskuddet ikke prisjusteres i 2003.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med at driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge på 3-4 prosent av driftsinntektene. Oslo (som kommune og fylkeskommune) hadde i 2001 et netto driftsresultat på 2,1 prosent av driftsinntektene.

Til toppen