Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

 

 

 

Østfold

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=50770&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Sentrale aktiviteter i 2003 er opprettelse av Luftvern utdannings- og kompetansesenter (LVUKS) på Rygge.
 • Det foreslås å gi tilsagn om tilskudd på tilsammen 3,5 millioner kroner i fiskerihavneanlegg i Utgårdskilen i Hvaler.
 • Morsa-prosjektet. Tilskudd på 3 millioner kroner for å forbedre vannkvaliteten i Vansjø.
 • Innenfor den foreslåtte bevilgningen på nær 1 960 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet, er det foreslått midler til utbygging av flere prosjekter på stamvegene gjennom Østfold, særlig til utbygging av E6 gjennom Østfold til firefelts veg.
 • Det er satt av 56 millioner kroner til utbygging av E18 på strekningen Ørje - Eidsberg grense. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2003.
 • Det er avsatt 355 millioner kroner i statlige midler og bompengemidler i 2003 til utbygging av E6 fra Oslo til riksgrensen. Strekningen Patterød - Akershus grense ventes åpnet for trafikk i løpet av 2003. Utbyggingen av strekningen Halmstad - Patterød videreføres.
 • Arbeidet med ny Svinesundforbindelse videreføres og omfatter blant annet bygging av ny E6 mellom "Nordby trafikkplats" i Sverige og Svinesund i Norge og ny bru over Iddefjorden/Ringdalsfjorden og riksgrensen ved Svinesund.
 • I tillegg er det avsatt i alt 79 millioner kroner i statlige bevilgninger og 108 millioner kroner i bompengemidler til investeringer på "øvrige riksveger" i fylket, det vil si riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet og til mindre investeringstiltak på hele riksvegnettet, det vil si både stamveger og øvrige riksveger.
 • Innenfor midlene til riksveginvesteringer skal det nyttes om lag 7 millioner kroner til tiltak for kollektivtransporten i byområdene i Østfold.
 • For å styrke undervisningen ved Høgskolen i Østfold i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 8,5 millioner kroner.
 • I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorstipendiatstillinger er det lagt inn midler til 1 ny doktorstipendiatstilling ved Høgskolen i Østfold.
 • Det planlegges et nytt fengsel i Halden med 251 plasser, hvorav 227 lukkede og 24 åpne. Det foreslås en bevilgning på 20 millioner kroner over AADs budsjett til detaljprosjektering og utforming av anbudsmateriale. Etter prosjektering og anbudskonkurranse er det grunn for å vurdere om utbygging skal skje i statlig eller privat regi. Ved optimal fremdrift vil prosjektet være ferdigstilt i 2006.

Kommuneøkonomien i Østfold

Anslag på vekst i frie inntekter
Fra 2002 til 2003 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,4 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2002. Bakgrunnen for at inntektsveksten blir lavere enn det som ble varslet i Kommuneproposisjonen er at kommunesektorens skatteinntekter i 2002 nå anslås å bli 1 milliard kroner høyere enn anslått i Kommuneproposisjonen. For å få rom til den økningen i øremerkede tilskudd som Stortinget har vedtatt har det innenfor et stramt budsjettopplegg også vært nødvendig å redusere veksten i de frie inntektene noe i forhold til de forutsetningene som lå til grunn i Kommuneproposisjonen.

Kommunene i Østfold

Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,14 prosent (Frie inntekter er definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd). Med anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,75 prosent gir det en reell vekst på 0,39 prosent. Kommunene i Østfold anslås å få en vekst i de frie inntektene som er omlag 1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

Årsaken til at kommunene i Østfold får en høyere vekst enn landsgjennomsnittet skyldes flere forhold. De to viktigste er:

 • Kommunene i Østfold tjener samlet sett på de fire endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006. I løpet av denne perioden skal det ekstraordinære skjønnet avvikles, nye bosettingskriterier skal innføres i kostnadsnøkkelen, skatteandelen skal trappes opp og inntektsutjevningen skal økes.
 • Fra og med 2003 skal innbyggertilskuddet baseres på befolkningstall pr 01.01 i budsjettåret (i stedet for befolkningstall pr 01.01. året før budsjettåret). Kommunene i Østfold anslås å tjene på at innbyggertilskuddet skal baseres på nyere befolkningstall.

Rømskog og Hvaler er de kommunene i Østfold som anslås å få lavest vekst i frie inntekter i 2003. Rømskog og Hvaler anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på henholdsvis 0,86 og 0,89 prosent. Hovedårsakene til at Rømskog og Hvaler kommune får en lav vekst er:

 • Rømskog og Hvaler taper på de fire endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006.
 • Rømskog og Hvaler anslås å tape på at innbyggertilskuddet skal baseres på nyere befolkningstall f.o.m. 2003.
 • Endringer i befolkningssammensetning og innbyggertall medfører en reduksjon i kommunenes rammetilskudd

Trøgstad og Spydeberg er de kommunene i Østfold som anslås å få høyest vekst i frie inntekter i 2003. Trøgstad og Spydeberg anslås å få en vekst på henholdsvis 6,29 og 6,17 prosent. Hovedårsaken til at Trøgstad og Spydeberg får en høy vekst er:

 • Trøgstad og Spydeberg tjener på de fire endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006.
 • Trøgstad og Spydeberg anslås å tjene på at innbyggertilskuddet skal baseres på nyere befolkningstall f.o.m. 2003.
 • Trøgstad kommune får en økning i ordinært skjønn fra 2002 til 2003

Aremark kommune i Østfold får en vekst i de frie inntektene på 5,87 prosent i 2003. Hovedårsaken til at Aremark får en sterk vekst i de frie inntektene er at kommunene vil motta regionaltilskudd i 2003. Kommunene fikk ikke regionaltilskudd i 2002.

Fredrikstad kommune vil motta storbytilskudd i 2003.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Kommunene i Østfold hadde i 2001 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 93 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge på 3-4 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Østfold hadde i 2001 et netto driftsresultat på -0,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,9.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære driftsinntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt 14 813 kroner pr innbygger i netto lånegjeld i 2001. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 15 481.

Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6 prosent i 2003. Dette er om lag 2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Årsakene til at Østfold fylkeskommune får en sterkere vekst enn landsgjennomsnittet skyldes flere forhold. De viktigste er:

 • fylkeskommunen tjener på avviklingen av ekstraordinært skjønn
 • fylkeskommunen får økt skjønnstilskudd
 • fylkeskommunen anslås å tjene på at nyere befolkningstall skal legges til grunn for innbyggertilskuddet

Økningen i ordinært skjønn har sammenheng med at Stortinget, ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2003, ba om at Østfold og Nord-Trøndelag skulle få til sammen 30 millioner kroner i skjønn som kompensasjon for at de brukte kraftinntekter til å finansiere sykehussektoren.

Finansielle indikatorer
Østfold fylkeskommune hadde i 2001 et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på -3,6 prosent. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var -1,8. Fylkeskommunen hadde i 2001 en netto lånegjeld på 3 544 kroner pr innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5 328 kroner pr innbygger.

Kommunetabell: Østfold

knr

Kommunenavn

Anslag på frie inntekter 2003 (i 1000 kroner)

Vekst fra 2002-2003 (i 1000 kroner)

Vekst i kroner pr innbygger fra 2002-2003

Vekst i prosent fra 2002-2003

Korrigerte inntekter 2001 i prosent av landsgj.

Netto drift- resultat i prosent av drifts- inntektene 2001

Netto låne-gjeld i kroner pr innbygger 2001

101

Halden

661 384

20 685

762

3,23

94

0,3

18 161

104

Moss

618 035

26 515

977

4,48

93

-1,0

1 241

105

Sarpsborg

1 151 797

54 690

1 140

4,98

94

1,4

13 214

106

Fredrikstad

1 616 418

57 466

843

3,69

92

-4,7

20 624

111

Hvaler

92 263

815

232

0,89

88

8,5

21 498

118

Aremark

49 176

2 727

1 922

5,87

100

1,8

16 062

119

Marker

94 802

1 346

401

1,44

91

-0,5

18 215

121

Rømskog

27 134

232

340

0,86

99

13,0

8 350

122

Trøgstad

131 085

7 761

1 584

6,29

90

4,2

10 524

123

Spydeberg

116 811

6 787

1 489

6,17

96

0,2

15 793

124

Askim

316 168

14 844

1 090

4,93

93

-2,6

17 967

125

Eidsberg

248 807

9 173

928

3,83

89

3,8

10 492

127

Skiptvet

83 750

1 889

588

2,31

99

5,5

9 142

128

Rakkestad

189 827

8 575

1 198

4,73

90

1,0

21 636

135

Råde

150 042

7 693

1 226

5,40

92

0,2

12 044

136

Rygge

311 519

12 168

904

4,06

90

0,5

8 591

137

Våler

102 364

4 978

1 210

5,11

92

2,3

16 966

138

Hobøl

108 809

2 969

664

2,81

91

0,3

16 131

 

 

Østfold

6 070 191

241 310

955

4,14

93

-0,6

14 813

 

Landet

116 871 503

3 599 574

796

3,18

101

1.9*

15 481*

 

 

*Landsgjennomsnittet er uten Oslo

Til toppen