Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

 

 

 

Sør-Trøndelag

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=50770&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det settes av 8 millioner kroner til videre utbygging av fiskerihavneanlegg på Kuøya i Hitra.
 • Generalforsamlingen i Konferansen av Europeiske Kirker avholdes i Trondheim i 2003. Den norske kirke er vertskap. I statsbudsjettet for 2003 er avsatt 5 millioner kroner til de utgiftsforpliktelser Den norske kirke og Trondheim kommune vil ha i forbindelse med konferansen, som vil være den største kirkekonferansen som har vært avholdt i Norge.
 • Trondheim havn er et av pilotprosjektene for å skaffe kunnskap om tekniske løsninger og kostnader ved opprydningsarbeidet i forbindelse med forurensede sedimenter.
 • Regjeringen tar sikte på å utvide Rondane nasjonalpark og det kan det også bli opprettet en ny Dovre nasjonalpark mellom eksisterende verneområder på Dovrefjell og i Rondane.
 • Regjeringen iverksetter et nasjonalt program for å kartlegge og overvåke verdifulle naturtyper og truede arter. Informasjonen samles i artsdatabanken i som skal opprettes i Trondheim. Regjeringen bevilger ca 10 millioner kroner til kartlegging og overvåking, og ca 8 millioner kroner til artsdatabank i 2003.
 • Sekretariatet for Norsk kulturminnefond blir lagt til Røros.
 • Innenfor den foreslåtte bevilgningen på nær 1 960 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet, er det foreslått midler til utbygging av stamvegprosjektene Skjerdingstad - Jaktøyen og Korporals bru - Storløkkja, begge på E6.
 • Regjeringen legger opp til å sette i gang anleggsarbeid på Nordre avlastningsveg i Trondheim med bompengemidler i 2003 og på E39 Øysand - Thamshamn. Anleggsarbeidene på OPS-prosjektet E39 Øysand - Thamshamn starter i 2003.
 • I tillegg er det avsatt i alt 122 millioner kroner i statlige bevilgninger og 32 millioner kroner i bompengemidler til investeringer på "øvrige riksveger" i fylket, det vil si riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet og til mindre investeringstiltak på hele riksvegnettet, det vil si både stamveger og øvrige riksveger.
 • Arbeidene med å legge fast dekke på riksveger som ennå har grusdekke, vil bli sluttført i 2003.
 • Til kollektivtransporttiltak i Trondheimsområdet forutsettes det å bruke 20 millioner kroner i riksveginvesteringer. Midlene skal blant annet gå til kollektivknutepunkt og innfartsparkering, i tillegg til tiltak for å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken.
 • 73,8 millioner kroner er foreslått til tiltak for forbedring av tilgjengelighet, informasjon og opphold for publikum på stasjoner og knutepunktterminaler på jernbanen. Innenfor denne rammen er oppgradering av Heimdal stasjon prioritert.
 • For å styrke undervisningen ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 72,1 millioner kroner. I budsjettet for 2002 ble budsjettrammen til Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet økt med 12,6 millioner kroner til strategisk prioritert forskning. Disse midlene er videreført i 2003. Regjeringen foreslår en ytterligere økning på 14,5 millioner kroner, totalt 27,1 millioner kroner som en del av den strategiske forskningsbevilgningen. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorstipendiatstillinger er det lagt inn midler til 33 nye doktorstipendiatstillinger ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.
 • For å styrke undervisningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 14,7 millioner kroner. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorstipendiatstillinger er det lagt inn midler til 3 nye doktorstipendiatstillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 • For å styrke undervisningen ved Dronning Mauds Minne i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 1,1 millioner kroner.
 • Artsdatabanken som skal etableres ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, er en del av Regjeringens oppfølging av St.meld. nr. 4(2000-2001) Biologisk mangfold. Finansieringen kommer fra flere departementer. Utdannings- og forskningsdepartementet vil øke tildelingen med 4 millioner kroner. Samlet vil bevilgningene fra departementet til Artsdatabanken være 6 millioner kroner i 2003.
 • Bevilgningen til arbeidet med felles mobilt radionett for nødetatene styrkes med 8,2 millioner kroner slik at pilotprosjektet i Trondheimsområdet fortsetter 1. halvår 2003.

Kommuneøkonomien i Sør-Trøndelag:

Anslag på vekst i frie inntekter
Fra 2002 til 2003 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,4 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2002. Bakgrunnen for at inntektsveksten blir lavere enn det som ble varslet i Kommuneproposisjonen er at kommunesektorens skatteinntekter i 2002 nå anslås å bli 1 milliard kroner høyere enn anslått i Kommuneproposisjonen. For å få rom til den økningen i øremerkede tilskudd som Stortinget har vedtatt har det innenfor et stramt budsjettopplegg også vært nødvendig å redusere veksten i de frie inntektene noe i forhold til de forutsetningene som lå til grunn i Kommuneproposisjonen.

Kommunene i Sør-Trøndelag

Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,39 prosent (Frie inntekter er definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd). Med anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,75 prosent gir det en reell reduksjon i de frie inntektene på 0,36 prosent. Kommunene i Sør-Trøndelag anslås å få en vekst i de frie inntektene som er 0,21 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.

Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å tjene på de fire endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006.

Det er til dels stor variasjon mellom kommunene i Sør-Trøndelag når det gjelder hvor stor vekst de anslås å få i frie inntekter i 2003. Mens Agdenes kommune anslås å få en nominell vekst på 13 prosent, anslås kommunene Tydal, Rennebu og Holtålen å få en nominell reduksjon i de frie inntektene på 1,69, 1,55 og 0,54 prosent.

Årsaken til at Tydal, Rennebu og Holtålen får en reduksjon i de frie inntektene skyldes flere forhold. De viktigste er:

 • Tydal kommune taper vesentlig på de fire endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006. Kommunen får ikke kompensasjon for tapet, da kommunen har høy skatteinntekt (i 2001 hadde Tydal kommune skatteinntekt på 185 prosent av landsgjennomsnittet). Tydal kommune får også en reduksjon i ordinært skjønn i 2003.
 • Endring i befolkningssammensetning og innbyggertall medfører at kommunene Rennebu og Holtålen får en reduksjon i rammetilskuddet i 2003.
 • Kommunene Tydal, Rennebu og Holtålen anslås å tape på at innbyggertilskuddet skal baseres på nyere befolkningstall f.o.m. 2003.

Hovedårsaken til at Agdenes kommune får en nominell vekst i de frie inntektene på 13 prosent er endringer i befolkningssammensetning og innbyggertall. Kommunen anslås å tjene på at innbyggertilskuddet skal baseres på nyere befolkningstall f.o.m. 2003 og kommunen vinner på endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006.

Trondheim kommune tildeles et storbytilskudd på om lag 14 millioner kroner i 2003.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i 2001 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 95 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge på 3-4 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i 2001 et netto driftsresultat på 1,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,9.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære driftsinntekter. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 18 352 kroner pr innbygger i netto lånegjeld i 2001. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 15 481.

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,28 prosent i 2003. Dette er om lag 1,67 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Hovedårsaken til Sør-Trøndelag fylkeskommune får en lavere vekst enn landsgjennomsnittet er at fylkeskommunen taper på vesentlig på virkningen av sykehusreformen.

På bakgrunn av nye opplysninger om lånegjeld knyttet til RIT2000, vil Kommunal- og regionaldepartementet foreslå en økning i gjeldsslettetilskuddet til Sør-Trøndelag fylkeskommune på 493,9 millioner kroner i nysalderingen av budsjettet for 2002. Som følge av den økte gjeldsletten får Sør-Trøndelag fylkeskommune redusert behov for inntekter til å dekke kapitalkostnader knyttet til gjelden. Det er derfor beregnet et uttrekk fra fylkeskommunenes rammetilskudd i 2003 knyttet til reduserte renter og avdrag på 46,3 millioner kroner.

Finansielle indikatorer
Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2001 et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på -1,6 prosent. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var -1,8. Fylkeskommunen hadde i 2001 en netto lånegjeld på 8 133 kroner pr innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 5 328 kroner pr innbygger.

Kommunetabell: Sør-Trøndelag

knr

Kommunenavn

Anslag på frie inntekter 2003 (i 1000 kroner)

Vekst fra 2002-2003 (i 1000 kroner)

Vekst i kroner pr innbygger fra 2002-2003

Vekst i prosent fra 2002-2003

Korrigerte inntekter 2001 i prosent av landsgj.

Netto drift- resultat i prosent av drifts- inntektene 2001

Netto låne-gjeld i kroner pr innbygger 2001

1601

Trondheim

3 398 922

114 191

760

3,48

95

1,9

13 452

1612

Hemne

106 555

1 345

309

1,28

100

5,7

18 301

1613

Snillfjord

45 018

69

63

0,15

110

-1,5

31 887

1617

Hitra

129 772

2 057

502

1,61

95

4,7

34 507

1620

Frøya

119 348

4 624

1 124

4,03

95

3,5

23 084

1621

Ørland

124 501

5 348

1 057

4,49

89

-3,6

33 140

1622

Agdenes

67 473

7 764

4 292

13,00

95

0,8

22 489

1624

Rissa

173 813

5 609

863

3,33

90

-4,6

26 400

1627

Bjugn

127 360

5 945

1 277

4,90

89

0,6

23 231

1630

Åfjord

100 453

1 800

530

1,82

95

1,0

26 620

1632

Roan

47 302

1 777

1 573

3,90

108

-5,2

40 996

1633

Osen

44 588

762

648

1,74

104

-1,4

29 551

1634

Oppdal

161 185

2 964

468

1,87

94

3,9

20 139

1635

Rennebu

85 387

-1 341

-496

-1,55

109

0,0

29 606

1636

Meldal

115 364

2 029

504

1,79

91

2,8

22 550

1638

Orkdal

252 994

9 714

943

3,99

91

2,9

13 274

1640

Røros

154 227

9 443

1 688

6,52

94

3,7

26 986

1644

Holtålen

72 221

-391

-178

-0,54

93

2,1

29 924

1648

Midtre Gauldal

162 252

4 191

725

2,65

89

0,1

23 704

1653

Melhus

321 935

9 198

691

2,94

92

0

28 985

1657

Skaun

146 595

5 270

899

3,73

89

0,7

21 117

1662

Klæbu

119 265

4 913

983

4,30

104

-1,3

21 143

1663

Malvik

258 573

12 009

1 062

4,87

91

-3,5

30 156

1664

Selbu

114 053

4 199

1 053

3,82

97

-2,1

19 962

1665

Tydal

40 815

-700

-749

-1,69

183

2,8

12 173

 

 

Sør-Trøndelag

6 489 974

212 786

799

3,39

95

1,3

18 352

 

Landet

116 871 503

3 599 574

796

3,18

101

1.9*

15 481*

 

 

*Landsgjennomsnittet er uten Oslo

Til toppen