Kultur

 • Hvor står operasaken etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2003?

  Operahuset er i rute. De første arbeider på tomten begynner i høst, som følge av at startbevilgning ble gitt i revidert nasjonalbudsjett for 2002. Forslaget til bevilgning på 275 millioner kroner over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjett for 2003 sikrer at byggesaken kan holde den fremdriften som Stortinget har lagt til grunn gjennom sin behandling av byggesaken i vår.

  Operahuset er i rute. De første arbeider på tomten begynner i høst, som følge av at startbevilgning ble gitt i revidert nasjonalbudsjett for 2002. Forslaget til bevilgning på 275 millioner kroner over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjett for 2003 sikrer at byggesaken kan holde den fremdriften som Stortinget har lagt til grunn gjennom sin behandling av byggesaken i vår.

 • Hvordan kan det forsvares å bruke så mye penger på et nytt operahus i 2003, når det ikke er foreslått noen økninger for operatiltak andre steder i landet?

  Den nasjonale plan for produksjon og formidling av opera og ballett har nå vært ute til høring, med høringsfrist 15. september. Det vil nå bli arbeidet videre med planen, også i lys av høringssvarene. Forslag for å styrke operaens og dansens stilling på landsbasis er det derfor naturlig å komme tilbake til i den kulturmeldingen som vi tar sikte på å fremme i 2003.

  Den nasjonale plan for produksjon og formidling av opera og ballett har nå vært ute til høring, med høringsfrist 15. september. Det vil nå bli arbeidet videre med planen, også i lys av høringssvarene. Forslag for å styrke operaens og dansens stilling på landsbasis er det derfor naturlig å komme tilbake til i den kulturmeldingen som vi tar sikte på å fremme i 2003.

 • Hvordan blir bevilgningene til scenekunst og orkestre/musikktiltak i forslaget til statsbudsjett for 2003?

  Bevilgningen over Kultur- og kirkedepartementets budsjett til teatrene og orkestrene er i hovedsak foreslått videreført i 2003. Det samme gjelder for bevilgningen til Norsk kulturfond og det er ikke lagt inn særskilte føringer med hensyn til anvendelsen av fondet. Det foreligger nå en rekke utredninger på begge feltene. De viktigste utredningene er scenekunstutredningen (NOU 2002: 8 Etter alle kunstens regler), utkast til nasjonal plan for opera og ballett og en evaluering av tilskuddsordningen for fri scenekunst, orkesterutredningen, folkemusikkutredningen, jazzutredninger, en utredning om musikkensemblene og en utredning om populærmusikk. Både scenekunst og orkester-/musikkfeltet vil på bakgrunn av disse utredningene og annet materiale bli vurdert i den varslede Kulturmeldingen.

  Bevilgningen over Kultur- og kirkedepartementets budsjett til teatrene og orkestrene er i hovedsak foreslått videreført i 2003. Det samme gjelder for bevilgningen til Norsk kulturfond og det er ikke lagt inn særskilte føringer med hensyn til anvendelsen av fondet. Det foreligger nå en rekke utredninger på begge feltene. De viktigste utredningene er scenekunstutredningen (NOU 2002: 8 Etter alle kunstens regler), utkast til nasjonal plan for opera og ballett og en evaluering av tilskuddsordningen for fri scenekunst, orkesterutredningen, folkemusikkutredningen, jazzutredninger, en utredning om musikkensemblene og en utredning om populærmusikk. Både scenekunst og orkester-/musikkfeltet vil på bakgrunn av disse utredningene og annet materiale bli vurdert i den varslede Kulturmeldingen.

 • Hva gjøres for å styrke tilbudet til syns- og lesehemmede?

  Kultur- og kirkedepartementet foreslår at bevilgningen til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek blir økt med 5,5 millioner kroner til 35,8 millioner kroner i 2003.

  Det forutsettes at Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek innenfor den gitte bevilgningsrammen dekker de synshemmede studenters behov for studielitteratur og setter i gang tiltak for å gi døvblinde et tilbud når det gjelder utskriftstjeneste. Dette betyr at institusjonen skal sørge for at synshemmede studenter får sin pensumlitteratur og døvblinde får en bedre tilgang til utskriftstjeneste.

  Departementet vil igangsette en utredning om hvordan folkebibliotek- og studielitteraturtjenester til syns- og lesehemmede best kan organiseres og finansieres i framtiden. En vil her legge vekt på å klargjøre hvordan den teknologiske utviklingen kan fremme organisatoriske løsninger som gir best mulige tjenester til brukergruppen og samarbeidsrelasjoner til andre institusjoner. Videre vil en legge vekt på å nyttiggjøre seg erfaringer som er gjort i andre land der organiseringen av tjenesten til dels sterkt avviker fra den modell en hittil har arbeidet ut fra i Norge. Departementet vil sørge for at utredningen foreligger tidsnok til at de omlegginger som bør gjennomføres kan effektueres fra og med 2004, og vil komme tilbake til saken i budsjettforslaget for 2004.

  Kultur- og kirkedepartementet foreslår at bevilgningen til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek blir økt med 5,5 millioner kroner til 35,8 millioner kroner i 2003.

  Det forutsettes at Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek innenfor den gitte bevilgningsrammen dekker de synshemmede studenters behov for studielitteratur og setter i gang tiltak for å gi døvblinde et tilbud når det gjelder utskriftstjeneste. Dette betyr at institusjonen skal sørge for at synshemmede studenter får sin pensumlitteratur og døvblinde får en bedre tilgang til utskriftstjeneste.

  Departementet vil igangsette en utredning om hvordan folkebibliotek- og studielitteraturtjenester til syns- og lesehemmede best kan organiseres og finansieres i framtiden. En vil her legge vekt på å klargjøre hvordan den teknologiske utviklingen kan fremme organisatoriske løsninger som gir best mulige tjenester til brukergruppen og samarbeidsrelasjoner til andre institusjoner. Videre vil en legge vekt på å nyttiggjøre seg erfaringer som er gjort i andre land der organiseringen av tjenesten til dels sterkt avviker fra den modell en hittil har arbeidet ut fra i Norge. Departementet vil sørge for at utredningen foreligger tidsnok til at de omlegginger som bør gjennomføres kan effektueres fra og med 2004, og vil komme tilbake til saken i budsjettforslaget for 2004.

 • Hvorfor er det ikke foreslått opprettet flere kirkelige stillinger?

  I 2001 ble det opprettet 35 nye prestestillinger. Ytterligere 35 nye prestestillinger og 10 nye diakonstillinger ble finansiert i 2002. Kirken har derfor de siste to år hatt en sterk stillingsvekst. I 2003 er kirkebudsjettet profilert mot en styrking av dåpsopplæringen. Det er foreslått 5 millioner kroner til styrking av dette arbeidsfeltet i 2003. En del av beløpet skal benyttes til å finansiere nye kateketstillinger. Dette vil departementet drøfte med Kirkerådet.

  I 2001 ble det opprettet 35 nye prestestillinger. Ytterligere 35 nye prestestillinger og 10 nye diakonstillinger ble finansiert i 2002. Kirken har derfor de siste to år hatt en sterk stillingsvekst. I 2003 er kirkebudsjettet profilert mot en styrking av dåpsopplæringen. Det er foreslått 5 millioner kroner til styrking av dette arbeidsfeltet i 2003. En del av beløpet skal benyttes til å finansiere nye kateketstillinger. Dette vil departementet drøfte med Kirkerådet.

 • Hva kan gjøres for å sikre viktige kulturminner?

  Det er opprettet et kulturminnefond med en kapital på 200 mill. kroner fra 1. juli 2002. Avkastningen av fondet skal sammen med midler fra private benyttes til å styrke vedlikeholdet av kulturminnene. Kystkultur skal bli et prioritert område, likeledes opprusting av stavkirkene.

  Miljøverndepartementet vil gi barn og unge større tilgang til opplevelse og kunnskap om kulturminner. Miljøverndepartementet vil gjøre tilgjengelig informasjon om hvor kulturminnene og kulturmiljøene finnes, tilstanden og hvordan de kan tas vare på.

  Det er opprettet et kulturminnefond med en kapital på 200 mill. kroner fra 1. juli 2002. Avkastningen av fondet skal sammen med midler fra private benyttes til å styrke vedlikeholdet av kulturminnene. Kystkultur skal bli et prioritert område, likeledes opprusting av stavkirkene.

  Miljøverndepartementet vil gi barn og unge større tilgang til opplevelse og kunnskap om kulturminner. Miljøverndepartementet vil gjøre tilgjengelig informasjon om hvor kulturminnene og kulturmiljøene finnes, tilstanden og hvordan de kan tas vare på.

 • Hvordan blir bibliotek og museumssektoren fulgt opp i budsjettforslaget?

  Som ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving foreslås realøkninger innenfor saksområdene bibliotek og museum. I særlig grad tilgodeses distriktsmuseer, som til konsolidering og nettverksbygging foreslås tilført 20 millioner kroner i økte tilskudd. Videre foreslås 10 millioner kroner fra bevilgningen til ”den kulturelle skolesekken” også tilført museer, men øremerket til å legge til rette for museumsbesøk for skoleklasser. Dette siste forventes å øke antallet skoleelever på museer med minimum 100.000. Arbeidet med å etablere et samlet nasjonalt kunstmuseum i hovedstaden gis også et budsjettmessig løft med i alt 6 millioner kroner. Bevilgningen til Nasjonalbiblioteket økes med mer enn 20 millioner kroner, særlig for å dekke økte kostnader ved avdelingen i Rana som i 2003 skal ta i bruk et nytt og effektivt depotbibliotek. Norsk lyd- og blindeskriftbiblioteks budsjett øker med i alt 5,5 milloner kroner, noe som vil sette institusjonen bedre i stand til å dekke synshemmedes behov for såvel allmenn litteratur som studielitteratur. Budsjettet for Abm-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum foreslås styrket med 2 millioner kroner.

  Som ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving foreslås realøkninger innenfor saksområdene bibliotek og museum. I særlig grad tilgodeses distriktsmuseer, som til konsolidering og nettverksbygging foreslås tilført 20 millioner kroner i økte tilskudd. Videre foreslås 10 millioner kroner fra bevilgningen til ”den kulturelle skolesekken” også tilført museer, men øremerket til å legge til rette for museumsbesøk for skoleklasser. Dette siste forventes å øke antallet skoleelever på museer med minimum 100.000. Arbeidet med å etablere et samlet nasjonalt kunstmuseum i hovedstaden gis også et budsjettmessig løft med i alt 6 millioner kroner. Bevilgningen til Nasjonalbiblioteket økes med mer enn 20 millioner kroner, særlig for å dekke økte kostnader ved avdelingen i Rana som i 2003 skal ta i bruk et nytt og effektivt depotbibliotek. Norsk lyd- og blindeskriftbiblioteks budsjett øker med i alt 5,5 milloner kroner, noe som vil sette institusjonen bedre i stand til å dekke synshemmedes behov for såvel allmenn litteratur som studielitteratur. Budsjettet for Abm-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum foreslås styrket med 2 millioner kroner.

 • Er det foreslått noen nye satsninger på filmområdet i 2003?

  Norsk filminstitutt forvalter tilskudd til ulike filmkulturelle tiltak. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet fra 3,8 millioner kroner til 5,0 millioner kroner i 2003. Dette vil komme ulike filmkulturelle tiltak i hele landet til gode.

  Tilskuddet til Vestnorsk filmsenter foreslås økt med 0,6 millioner kroner til 3,4 millioner kroner i 2003.

  Regjeringen foreslår å etablere to nye tilskuddsordninger på det audiovisuelle området i 2003. Det vil etableres en forsøksordning med tilskudd til prosjektutvikling innen nye medier og en tilskuddsordning til fjernsynsproduksjoner. Begge ordningene vil forvaltes av Norsk filmfond. Bevilgningen til Norsk filmfond vil i 2003 foreslås økt med 17,4 millioner til 234,1 millioner kroner for bruk i filmproduksjon.

  Norsk filminstitutt forvalter tilskudd til ulike filmkulturelle tiltak. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet fra 3,8 millioner kroner til 5,0 millioner kroner i 2003. Dette vil komme ulike filmkulturelle tiltak i hele landet til gode.

  Tilskuddet til Vestnorsk filmsenter foreslås økt med 0,6 millioner kroner til 3,4 millioner kroner i 2003.

  Regjeringen foreslår å etablere to nye tilskuddsordninger på det audiovisuelle området i 2003. Det vil etableres en forsøksordning med tilskudd til prosjektutvikling innen nye medier og en tilskuddsordning til fjernsynsproduksjoner. Begge ordningene vil forvaltes av Norsk filmfond. Bevilgningen til Norsk filmfond vil i 2003 foreslås økt med 17,4 millioner til 234,1 millioner kroner for bruk i filmproduksjon.

 • Vil det framlagte budsjett innebære noen endringer i pressestøtten i forhold til 2002?

  Nei, det innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til 2002. Produksjonstilskuddet til avisene foreslås økt med 4,8 millioner kroner til 239,3 millioner kroner, dvs. en videreføring på samme realnivå som i 2002. I tråd med Stortingets behandling av St.meld. nr. 57 (2000-2001) »I ytringsfrihetens tjeneste» ble det i 2002 innført et særtilskudd til små aviser og en ordning med kompensasjon for bortfall av annonseinntekter som følge av omleggingen av statens annonseregelverk. Begge ordninger er nå regulert i forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser og vil bli videreført i 2003.

  Av hensyn til det samlede budsjettopplegget for 2003 foreslås tilskuddet til politiske partiers informasjonsvirksomhet redusert med 3,7 millioner kroner til 11,0 millioner kroner.

  Kultur- og kirkedepartementet har for øvrig satt i gang et arbeid med sikte på å utarbeide et eget regelverk som skal omfatte publikasjoner som i dag mottar øremerkede tilskudd over departementets budsjett.

  Nei, det innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til 2002. Produksjonstilskuddet til avisene foreslås økt med 4,8 millioner kroner til 239,3 millioner kroner, dvs. en videreføring på samme realnivå som i 2002. I tråd med Stortingets behandling av St.meld. nr. 57 (2000-2001) »I ytringsfrihetens tjeneste» ble det i 2002 innført et særtilskudd til små aviser og en ordning med kompensasjon for bortfall av annonseinntekter som følge av omleggingen av statens annonseregelverk. Begge ordninger er nå regulert i forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser og vil bli videreført i 2003.

  Av hensyn til det samlede budsjettopplegget for 2003 foreslås tilskuddet til politiske partiers informasjonsvirksomhet redusert med 3,7 millioner kroner til 11,0 millioner kroner.

  Kultur- og kirkedepartementet har for øvrig satt i gang et arbeid med sikte på å utarbeide et eget regelverk som skal omfatte publikasjoner som i dag mottar øremerkede tilskudd over departementets budsjett.