Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Alternativ medisin

Merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester foreslås utvidet til også å omfatte helserelaterte tjenester. Etter dagens regler omfattes tradisjonelle helsetjenester og akupunktur og homøopati. Lovforslaget åpner for at også andre alternative helsetjenester kan omfattes av unntaket. Eksempelvis gjelder dette naprapati og osteopati. Den endelige avgrensningen av et fritak for alternativ medisin vil avhenge av den pågående oppfølgingen av Aarbakke-utvalgets innstilling (NOU 1998: 21) Alternativ medisin, som foregår i Helsedepartementet. Det tas sikte på at det legges fram en odelstingsproposisjon fra Helsedepartementet innen utgangen av året.

Fastsettelsen av hvilke alternativmedisinske tjenester som blir omfattet av unntaket vil bli fastsatt i forskriften som i dag gjelder merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester. Endringene i forskriften vil bli sendt på høring.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap.3.2.2 , og Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget for 2003 kap.10.6.