Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Det brukes ofte to ulike mål på arbeidsledigheten. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) måler den såkalte AKU-ledigheten. AKU, som er en utvalgsundersøkelse, spør et representativt utvalg av befolkningen blant annet om de er arbeidssøkere. I tillegg offentliggjør Aetat tall over registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene. Når en sammenlikner arbeidsledighet mellom land nyttes AKU-ledigheten. Arbeidsledigheten i Norge er lav sammenliknet med de fleste andre land. I 2001 utgjorde AKU-ledigheten 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenlikning var arbeidsledigheten 8,0 pst i euroområdet og 4,8 pst. i USA.

Ledigheten i Norge økte noe mot slutten av fjoråret, og hittil i år har AKU-ledigheten vært stabil på 3¾ pst. av arbeidsstyrken. Den registrerte ledigheten har også økt det siste året. Økningen i den registrerte ledigheten har særlig funnet sted innen tjenesteytende næringer lokalisert i sentrale strøk på Østlandet, men den siste tiden har en også sett tegn til en mer generell økning i ledigheten.

AKU-ledigheten anslås å øke fra 3,6 pst. av arbeidsstyrken i 2001 til 3,9 pst. i inneværende år og til 4 pst. i 2003.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2003 kapittel 2.6 , og særlig tabell 2.14.