Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidspendling mellom utlandet og Norge

Regjeringen foreslår en presisering av regelverket for arbeidspendling for utlendinger med midlertidig arbeidsopphold i Norge, som gjør det klart at arbeidsgivers dekning av kost, losji og reiser ut over beløp tilsvarende fradragsretten for de samme kostnadene, er skattepliktig som lønn. Videre foreslås det at slik utgiftsdekning i sin helhet gjøres skattepliktig dersom arbeidstakeren ikke oppfyller vilkårene for å regnes som pendler eller arbeidstakeren samtidig mottar standardfradrag. I tillegg foreslås det at arbeidstakere som har begrenset skatteplikt, dvs. som har et arbeidsopphold på under et halvt år, skal kunne velge mellom standardfradrag og fradrag for faktiske utgifter.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget for 2003 kap.9. og St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap.2